کد مطلب:210173 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:637

قبر عثمان
عثمان بن عفان، در ذي حجه سال 35 هجري، در شورشي كه در مدينه بر ضد وي برپا شد و شمار زيادي از مسلمانان بصره، عراق و مصر نيز به عنوان اعتراض به آنجا آمده بودند، كشته شد. سپس او را در بيشه اي كه معروف به حَشِّ كوكب بود و در خارج از بقيع يا به عبارتي پشت بقيع قرار داشت، دفن كردند. پس از روي كار آمدن معاويه، به دستور او، اين بيشه را ضميمه بقيع كردند [1] و به احتمال زياد، قبر عثمان را به صورتي مشخص نگهداشتند. بعدها كه به مرور براي قبور مشهور در بقيع بقعه ساخته شد، براي عثمان نيز بقعه اي ساختند كه در عهد وهابيان تخريب شد.

سيد جعفر مدني در قرن سيزدهم نوشته است: قبر بانيِ بقعه عثمان نيز در داخل مقبره او مشخص است. [2] در زمان مطري (741) هنوز بخشي از بقيع، كه قبر عثمان در آن بود، به نام حشّ كوكب شهرت داشت. [3] وي مي افزايد: قبه بزرگي از طرف يكي از امراي ايوبي در سال 601 بر آن ساخته شد.

بر اين سخن، كه گفته اند ممكن است اين محل قبر عثمان بن مظعون باشد، شاهدي وجود ندارد. به نوشته مَطَري، ابراهيم در كنار قبر عثمان بن مظعون دفن شده است. [4] .[ صفحه 351]همچنين به نوشته برزنجي، براي زيارت عثمان بن مظعون، بايد محل مقبره ابراهيم پسر پيامبر (صلي الله عليه وآله) را زيارت كرد. [5] .


[1] اخبار مدينة الرسول، ص 156.

[2] نزهة الناظرين، ص 274.

[3] و قبر عثمان شرقي البقيع في موضع يعرف بحش كوكب، التعريف، ص 43.

[4] التعريف، ص 43.

[5] نزهة الناظرين، ص 277.