کد مطلب:211 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:173

خوردني ها و آشاميدني ها
حيوانات حلال و حرام گوشتمسأله 2256ـ گوشت گاو و گوسفند و شتر اهلي و همچنين گاو و گوسفند و بز و خر وحشي و آهو حلال است، ولي گوشت اسب و قاطر و الاغ مكروه مي باشد، حيوانات درنده عموما، همچنين فيل و خرگوش و حشرات گوشتشان حرام است.مسأله 2257ـ گوشت پرندگاني كه داراي چنگال هستند حرام است، همچنين پرندگاني كه موقع پرواز بالهاي خود را صاف نگه مي دارند، يا اگر بال مي زنند بال زدن آنها كمتر و صاف نگه داشتن آنها بيشتر است، امّا پرندگاني كه بال مي زنند يا بال زدن آنها از صاف نگه داشتن بيشتر است گوشتشان حلال است از جمله انواع كبوترها و قمري و كبك حلال است، ولي گوشت هدهد مكروه است.مسأله 2258ـ اگر از حيواني كه زنده است قطعه اي جدا كنند خواه دنبه يا گوشت بوده باشد خوردن آن حرام است.اجزاء حرام حيوانات حلال گوشتمسأله 2259ـ چهارده چيز از حيوانات حلال گوشت (بنابر احتياط واجب در بعضي از آنها) حرام است: 1ـ خون 2ـ نري 3ـ فرج 4ـ بچّه دان 5ـ غدد كه آن را دشول مي گويند. 6ـ تخم كه آن را دنبلان مي گويند. 7ـ دانه كوچكي كه در مغز سر است و به

[440]شكل نخود مي باشد. 8ـ مغز حرام كه در ميان تيره پشت است. 9ـ پي كه در دو طرف گردن قرار دارد و تا تيره پشت كشيده شده. 10ـ زهره دان 11ـ سپرز (طحال) 12ـ مثانه (محل اجتماع بول) 13ـ سياهي چشم 14ـ چيزي كه در ميان سم است و عرب آن را ذات الاشاجع مي گويد، اين در حيوانات بزرگ است، امّا در حيوانات كوچكي مانند گنجشك چنانچه بعضي از اين امور قابل تشخيص، يا جدا كردن نيست خوردن آن اشكالي ندارد.خوردني ها و آشاميدني هاي حراممسأله 2260ـ خوردن اشياء خبيث و پليد كه طبع انسان از آن تنفّر دارد (مانند فضله حيوانات و آب بيني و امثال آن) حرام است هرچند پاك باشد.مسأله 2261ـ خوردن خاك و گِل حرام است، ولي خوردن كمي از تربت پاك حضرت سيّدالشّهداء امام حسين(عليه السلام) (كمتر از يك نخود) به قصد شفاء اشكال ندارد و همچنين گل داغستان و گل ارمني كه براي معالجه مي خورند در صورتي كه علاج منحصر به آن باشد جايز است.مسأله 2262ـ خوردن يا نوشيدن چيزي كه براي انسان ضرر مهمّي دارد حرام است، كشيدن سيگار و ساير انواع دخانيّات اگر به تصديق اهل اطّلاع ضرر مهمّي داشته باشد نيز حرام است، ولي استفاده از مواد مخدّر مطلقاً حرام است خواه به صورت تزريق يا دود كردن يا خوردن و يا به هر طريق ديگري بوده باشد. و همچنين توليد، خريد و فروش و هرگونه كمك به انتشار آن حرام است.مسأله 2263ـ اگر با گاو و گوسفند و شتر نزديكي كنند، علاوه بر اين كه گوشت آنها حرام است، بول و مدفوع آنها نيز بنابر احتياط واجب نجس مي باشد و آشاميدن شير آنها نيز حرام است و بايد آن حيوان را ذبح كنند و لاشه آن را بسوزانند و كسي كه با آن نزديكي كرده بايد پول آن را به صاحبش بدهد.مسأله 2264ـ آشاميدن شراب حرام و از گناهان كبيره است، بلكه در بعضي از اخباربزرگترين گناه شمرده شده است و اگر كسي آن را حلال بداند در صورتي كه متوجّه باشد كه لازمه حلال دانستن آن تكذيب خدا و پيغمبر(صلي الله عليه وآله) مي باشد كافر است. از حضرت امام جعفر صادق(عليه السلام) روايت شده است كه فرمود: «شراب ريشه بديها و منشأ گناهان است و كسي كه شراب مي خورد عقل خود را از دست مي دهد و در آن موقع خدا را نمي شناسد و از هيچ گناهي باك ندارد، احترام هيچ كس را نگه نمي دارد و حقّ خويشان نزديك را رعايت نمي كند و از زشتيهاي آشكار رو نمي گرداند، روح ايمان و خداشناسي از او بيرون مي رود، و روح خبيثي كه از رحمت خدا دور است در او مي ماند، خدا و فرشتگان و پيغمبران و مؤمنين او را لعنت مي كنند و تا چهل روز نماز او قبول نمي شود و روز قيامت روي او سياه است!»مسأله 2265ـ منظور از شراب هر مايع مست كننده اي است و آبجو نيز جزء مشروبات الكلي است، حتّي نوشيدن يك قطره شراب و كمتر از آن نيز حرام است.مسأله 2266ـ سفره اي كه بر سر آن شراب مي خورند اگر انسان يكي از آنان حساب شود نشستن كنار آن و خوردن از آن سفره حرام است هرچند غذاي حلال باشد.مسأله 2267ـ هرگاه جان مسلماني به خاطر گرسنگي يا تشنگي در خطر باشد بر همه واجب است به او آب و غذا داده و از مرگ نجاتش بخشند.مستحبّات و مكروهات غذا خوردنمسأله 2268ـ چند چيز است كه انجام آن موقع غذا خوردن به اميد ثواب مستحبّ است: 1ـ هر دو دست را قبل از غذا بشويد. 2ـ بعد از غذا نيز دست خود را بشويد و با دستمال خشك كند. 3ـ ميزبان قبل از همه شروع به غذا خوردن كند و بعد از همه دست بكشد. 4ـ در اوّل غذا «بسم اللّه» و آخر غذا «الحمد للّه» بگويد و اگر سر يك سفره چند جور غذا باشد موقع خوردن از هر كدام از آنها «بسم اللّه» بگويد. 5ـ با دست راست غذا بخورد. 6ـ اگر چند نفر سر يك سفره غذا مي خورند هر كسي از غذاي جلو خودش بخورد. 7ـ لقمه را كوچك بردارد. 8ـ با عجله غذا نخورد و غذا

[442]خوردن را طول دهد و غذا را خوب بجود. 9ـ بعد از غذا خلال نمايد و اجزاء غذا را از لاي دندانها بيرون آورده و دهان را بشويد. 10ـ از دور ريختن مواد غذايي خودداري كند، ولي اگر در بيابان غذا مي خورد آنچه از سفره بيرون مي ريزد براي پرندگان و حيوانات بگذارد. 11ـ در شبانه روز دوبار غذا بخورد، اوّل روز و اوّل شب. 12ـ در اوّل و آخر غذا نمك بخورد. 13ـ تمام ميوه ها را پيش از خوردن با آب تميز بشويد. 14ـ تا بتواند بر سفره ميهماني داشته باشد.مسأله 2269ـ كارهاي زير را در موقع غذا خوردن از مكروهات شمرده اند: 1ـ در حال سيري غذا خوردن 2ـ پرخوردن و در خبر است كه خداوند عالم از شكم پر بيش از هر چيز بدش مي آيد. 3ـ نگاه كردن به صورت ديگران در موقع غذا خوردن

4ـ خوردن غذاي داغ 5ـ فوت كردن به چيزي كه مي خورد يا مي آشامد 6ـ بعد از گذاشتن نان در سفره منتظر چيز ديگري بودن 7ـ پاره كردن نان با كارد 8ـ گذاشتن نان زير ظرف غذا و هرگونه بي احترامي به آن 9ـ پوست كندن ميوه (ميوه هايي كه با پوست خورده مي شود) 10ـ دور انداختن ميوه پيش از آن كه آن را كاملاً بخوردمستحبّات و مكروهات آشاميدن آبمسأله 2270ـ چند كار در روايات به هنگام آشاميدن آب توصيه شده است: 1ـ آب را بطور مكيدن بياشامد 2ـ در روز ايستاده آب بخورد 3ـ پيش از نوشيدن آب «بسم اللّه» و بعد آن «الحمد للّه» بگويد. 4ـ آب را به سه نفس بياشامد، نه يك نفس. 5ـ از روي ميل آب بياشامد. 6ـ بعد از نوشيدن آب حضرت امام حسين(عليه السلام) و اهل او را ياد كند و قاتلان ايشان را لعنت نمايد.مسأله 2271ـ در روايات از چند چيز در موقع آشاميدن آب نهي شده است: 1ـ زياد آشاميدن. 2ـ آشاميدن آب بعد از غذاي چرب 3ـ ايستاده نوشيدن در شب 4ـ نوشيدن آب بادست چپ 5ـ نوشيدن از جاي شكسته كوزه يا طرفي كه دسته آن است