کد مطلب:211261 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:107

برآوردن حاجات اصحاب
سبط بن جوزي و زمخشري نقل مي كنند كه يكي از آزاد شدگان خانه آن حضرت گفت در ايام منصور كه شروع كرده بود به عطايا يعني براي كسي چيزي مي داد كه جلب توجه مردم كند.

و اين رسم هر كسي است كه مي خواهد منصبي يابد بايد پول خرج كند و سفره بگشايد چنانچه تاريخ سياسي شاهد اين احوال است.

منصور براي رسيدن به مقام خلافت پول ها خرج كرد و خبر خلافت خود را از امام صادق شنيده و مطمئن شد قيام كرد و امام صادق عليه السلام هم براي سادات و بني علي وساطت مي كرد كارهاي آنها را انجام دهد و صلاتي به آنها بدهد اين غلام آزاد شده مي گويد من كسي را نداشتم كه واسطه وصول انعامي كنم تا شفاعت نزد منصور كند متحير بوده درب منزل او ايستاده كه ناگهان امام جعفرصادق عليه السلام بيرون آمد جريان را خدمتش گفتم برگشت به خانه او و براي من مبلغي گرفت و در آستين خود نهاد به من داد فرمود ان الحسن من كل احد حسن و انه منك احسن لمكانك منا يعني خوبي از هر كس باشد نيكو است ولي از تو نيكوتر است كه تو به ما انتساب داري مردم تو را آزاد شده ما مي دانند نام او شقراني بود چون شراب مي خورد حضرت در پرده او را منع كرد تا ديگر مرتكب شرب خمر نشود.