کد مطلب:211343 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:75

توجه به خدا
ابن ابي يعفور مي گويد: حضرت صادق را ديدم دست خود را به جانب آسمان كرده مي گفت خداوند يك آن و يك لحظه و يك چشم بر هم زدن مرا به خود وامگذار و اشك از محاسنش مي ريخت - در اين حال چشمش به من افتاد فرمود اي پسر يعفور - خدا كسي را به خود وانگذارد ولو به لحظه اي و لمحه اي در يك آن خداوند يونس بن متي را در كمتر از يك چشم به هم زدن به خود واگذاشت از او گناهي حادث شد - عرض كردم آن گناه كفر بود؟ فرمود نه ولي هلاكت مستلزم آن بود.[ صفحه 159]نگارنده گويد اين حقيقت از لطايف روحاني است كه خواص متوجه آن مي گردند و لذا از ائمه معصومين و شايد از همين امام صادق عليه السلام است كه مي فرمايد در دعا بخوانيد.

ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا و لا تكلنا الي انفسنا طرفة عين ابدا.

واي بر ما كه يك لحظه به حال و اختيار خود باشيم ديگر عنان از كف ما مي رود - زيرا علم و تسلط بر نفس نداريم قدرت بر اداره خود نداريم نظرم آن است كه در مدرسه صدر اصفهان در خدمت مرحوم شيخ محمد خراساني حكيم رباني رحمة الله عليه پس از خاتمه دوره شرح منظومه حاجي سبزواري كه چهار سال طول كشيد يك روز عصر بر حسب معمول در اطاق استاد مي رفتيم و از علم النفس و دقايق روحاني بحث مي نمود ياد دارم كه فرمود اگر انسان بر فرضي كه فرض محال محال نيست تمام شؤن زندگي مادي خود را بر حسب دستور شرايع عمل و اجرا كند در عالم وهم و خيال و تفكر و تعقل كميتش لنگ مي شود و آنجا است كه پاي بسياري از پيغمبران سلف به سنگ خورده است بايد از خدا خواست كه آني ما را به خود وامگذارد و در تمام مراحل فكري و سير و سلوك عقلاني و حركت كمالي نفساني در وادي اوهام و تخيلات تنها و سرگردان نكند كه سخت ترين وادي هاي مراحل حيات آنجا است - نهايت اين حقيقت عريان و برهنه براي كمتر كسي آن هم در اين عصر رخ مي دهد زيرا امروز چنان بشر پابند علائق مادي است كه هرگز به وادي تفكر و تدبر در عالم مجردات و سوانح فكري در روحانيات نمي رسد در همان قشر اول ماده مانند كرم در تنيده خود جان مي دهد - از اين جهت است كه وجود امام براي راهنمائي و نجات از وادي تفكر و تحير واجب است تا انسان را از سرگرداني و نابخردي نجات بخشد و به كمال حقيقت برساند درست مثل چنان آدمي مثل كسي است كه در يك چهار راهي بياباني هر چند ساعت از طرفي برود و باز به نقطه اولي برگردد خسته و فرسوده و نيروار دست داده و حب سرگرداني تناول فرموده كه خودش در كار خودش حيران و سرگردان است.