کد مطلب:211371 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:74

زندگاني اجتماعي امام صادق
با توجه به مطالب گذشته ملاحظه شد كه زندگاني امام جعفرصادق عليه السلام در اجتماع به سه قسمت مي شود:

1- قسمت اول زندگاني امام عليه السلام در عصر امام محمدباقر عليه السلام مي باشد كه تقريبا نيمه عمر آن حضرت طي شده و در اين مدت هر مقدار از علم و تقوي و كمال و فضيلت بوده آموخت و از جدش زين العابدين عليه السلام و پدرش باقرالعلوم عليه السلام به حد كمال دانش و بينش فراگرفت.

2- قسمت دوم زندگاني امام صادق عليه السلام زماني است كه از سال 114 اواخر خلفاي مرواني تا سال 140 هجري اوايل عصر منصور دوانقي مي باشد كه امام صادق عليه السلام مكتب جعفري را در تحول سياسي انقلاب حكومت گشود و تقريبا بيست سال اين مكتب به شدت روزافزوني توسعه مي يافت و در همين مدت بود كه چهار هزار دانشمند تربيت شدند و در اين مدت علوم و فنون بسياري تعليم فرموده كه تاريخ نظير آن دانشگاه را نشان نمي دهد.

3- قسمت سوم آن چند سال اخير معاصر منصور بود كه سخت در فشار خصمانه آن مرد سفاك خونخوار قرار گرفت و در حقيقت تحت نظر بود و مكتب جعفري بسته شد مگر براي خواص اصحاب كه با چه زحماتي امام ششم نكات و دقايقي را به اصحاب مخصوص خود مي رسانيد و چه وسايلي براي تدريس و تعليم در پيش مي گرفت و اكنون به قسمت دوم زندگاني اجتماعي آن حضرت مي پردازيم و خوانندگان ارجمند را به يك سلسله حقايق تاريخي آشنا مي سازيم.