کد مطلب:211400 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:73

شعر سياسي
قريحه سرشار گويندگان در انتظار يك خبر مهمي است كه موضوع سخن قرار دهد در اطراف آن تابلوسازي كند و نقاشي و قصه پردازي نمايد و لذا اكثر نويسندگان امروز و شعراي روز گوش به زنگ خبري مي باشند تا موضوع روز قرار داده قدرت نثر و نظم خود را در آن به كار برند.

احزاب سياسي عصر حضرت صادق عليه السلام در انقلاب بين طرفداران امويين و عباسيين و علويين و زبيريين و خوارج هر يك شعراء و گويندگاني داشتند كه براي اعمال نفوذ خود اشعاري مي سرودند و پراكنده مي كردند و حوادث مهم را موضوع شعر قرار مي دادند مدايح و هجاهائي مي گفتند و رغبت و تنفر خود را به احزاب مختلف نشان مي دادند و آن كس را كه مي خواستند معرفي مي كردند -و هر يك از احزاب مي كوشيدند شعراي معروف و شخصيت هاي ممتاز شعر و ادب را به خود جلب كنند و به طرفداري خود به نظم و نثر شهرت دهند چنانچه امروز و هر عصر اين سياست جريان داشته كه شخصيت هاي بارز را احزاب سياسي به خود جلب مي كردند و با دعوت و توقير و احترام مي پذيرفتند.