کد مطلب:211412 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:94

درس توحيد و مراتب آن
وجهه همت انبياء و اولياء بيان توحيد است و توحيد به عناوين مختلفه بيشتر آموخته شده است ساده ترين طريق درس توحيد همان است كه خود در قرآن بيان فرموده و آن پي بردن از آثار به مؤثر و از مصنوع به صانع و از مخلوق به خالق است و در پايان همين سبك درس توحيد است كه مي فرمايد سنريهم آياتنا في الافاق و في انفسهم حتي يتبين لهم انه الحق اولم يكف بربك انه علي كل شي شهيد

آيه 53 سوره فضيلت

آيا كافي نيست براي خداشناسي از رويه شناختن آثار صنع او آيات و نشانه هاي او در جمادات و نباتات و حيوانات كه يقين كني او آفريننده آسمان ها و زمين ها است وي هر چيز را شاهد و ناظر است.

اين يك طريق درس و توحيد است و طريق ديگر پي بردن از صانع به مصنوع و از خالق به مخلوق و از رازق به مرزوق است كه اين طريقه علمي است و در اصطلاح حكمت و فلسفه طريق اني ولمي گويند - و اهل بيت عصمت و طهارت همان راه اول را پيموده مگر براي خواص كه به دليل لمي پرداخته چنانچه در خطبه اول شاه ولايت در نهج البلاغه بيان شده است:

حضرت امام جعفرصادق عليه السلام در عصر خود چون دولت اسلام توسعه كامل يافته بود و مخصوصا در علوم طبيعي پيشرفت نمود خواست توحيد را از همين راهي كه مردم مي پيمايند تعليم آنها فرمايد و لذا مي بينيم سبك درس توحيد در مكتب جعفري همان روش تعليم قرآن است كه اكثريت بشر به سادگي در آن توجه مي كنند و درك مي نمايند و قبول مي كنند امام ششم هم به مفضل از اين جا شروع فرمود كه اول در نباتات و گياه شناسي و جمادات و جواهر و معادن شناسي و حيوانات و جانورشناسي تا برسد به انسان و علم تكامل كه از تكون نطفه و قواي ظاهري و باطني او تا برسد به آثار نفساني و بقاء نفس و وجدانيات و نفسانيات و آثار روحاني تا طي طريق تكامل جسم و جان و روح و روان تا به مراتب عاليه اخروي برسد جزئيات به صورت تفكر و انديشه و تدبر و اينكه اين همه آثار را نمي توان بدون مؤثر شناخت و اين نظم و ترتيب را بدون مدبر و حكيم خالق داناي توانا شناخت تعليم مي فرمايد.[ صفحه 257]