کد مطلب:211419 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:70

حكمت دندان
چون مدت قوت گرفت و به ترتيب و به تدريج به غذاهاي مقوي تر محتاج مي گردد تا بدنش محكم تر شود و اعضايش قوت گيرد و مستعد بيرون آوردن دندان گردد و براي هضم غذاهاي سخت آسيائي در دهان او قرار مي دهد 32 دندان خداوند به مرور ايام به طفل مي دهد كه هر چهار دنداني مخصوص قسمتي از وظايف خرد كردن و نرم نمودن غذاها مي باشد - با دندانهاي تيز جلو پاره پاره مي كند و از دندان هاي عقب خردتر كند و با دندانهاي آسيا نرم نمايد و با بزاق دهن خمير نموده و حلقه حلقه گردد از گلو فرومي برد و غذاهاي صلب هم نرم و سهل مي شود و بر اين احوال نمو مي كند تا به حد بلوغ برسد.