کد مطلب:211420 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:73

فصل مميز ظاهر زن و مرد
وقتي كودك اين مراحل را پيمود تا دوره صبادت و كودكي طي شد اگر مرد است موي بر چهره اش مي رويد تا از زنان ممتاز گردد و از شباهت زنان خارج شود و اگر زن است رويش از مو پاك و منزه مي شود تا طراوت و نزاهتش باقي بماند و موجب ميل مرد به او گردد - اين جاذبه جنسي كه از چهره صاف زن شروع مي شود براي حفظ نسل است و نوع و بقاي نسل آدمي از اينجا شروع مي گردد تا پس از بلوغ و غرازت طبعي و تكون نطفه از صلب پدر به رحم مادر كارخانه آدم سازي همچنان ادامه يابد.

آنگاه مي فرمايد اي مفضل اين جريان آيا ممكن است بدون مدبر و علت العلل موجده و مبقيه باشد؟!