کد مطلب:211429 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:72

حكمت اعضاي طاق و جفت
فرمود اي مفضل فكر كن در اعضاي طاق و جفت كه در بدن آفريده شده چه تدبيري به كار برده شده كه سر را يكي آفريده و دست و پا را جفت اگر آدمي را دو سر بود سربار آدمي مي شد چه حواس در سر متمركز است و اگر به يك سر سخن گويد سر ديگر معطل و عاطل و باطل است و اگر با يك سر توجه كند مخاطب متحير خواهد ماند كه با كدام سر متوجه او مي باشد اگر آدمي دو سر داشت اختلاف در فهم و شعور پيدا مي كرد و سبب اخلال زندگي مي شد.

فرمود اي مفضل خداوند دستها را جفت آفريد كه با دو دست از دو جانب بتواند كار كند با يك دست چيزي به دست نمي آيد و هر دستي معاونت دست ديگر مي نمايد.