کد مطلب:211434 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:75

مغز در لوله هاي استخوان
فرمود اي مفضل فكر كن كه چرا مغز نازك را در ميان لوله هاي استخوان مضبوط گردانيده تا آن را حفظ كند و ضايع نشود؟ چرا خون سايل را در رگها جريان داده و محصور نموده كه خارج نشود مانند آب كه در ظرفها جاي دهند مگر براي آنكه ضبط نمايند كه از بدن بيرون نرود يا به جاهاي غير مناسب جاري نگردد.

فرمود چرا ناخنها را در اطراف انگشتان قرار داد؟! براي آنكه دستها و پاها را نگاه دارد و ميان گوشها را پيچيده قرار داده مانند زندانها و دخمه ها براي آنكه آواز و صدا در آن جاري مي شود تا به پرده گوش كه محل قوه سامعه است برسد و سورت آن شكسته گردد و ضرري متوجه او نشود.

فرمود چرا خداوند اين گوشتها را بر رانها و نشيمن گاه او قرار داده؟ براي آنكه در نشستن آزاري نبيند چه اگر مريض و ناتوان شود بدنش كاهيده مي گردد و اين گوشتها را نرم و حامل بدن قرار داده است كه فاصله زمين و اعضاء لطيفه بدن او گردد.

فرمود كي آدمي را نر و ماده قرار داده و براي توالد و تناسل آماده كرد و صاحب امل و آرزو و عقل و خرد قرار داده تا با تحصيل به كمال برسد.

فرمود اي مفضل كي آدمي را قدرت و تفكر كار كردن داده است و كاركن آفريده و محتاج به حمايت يكديگر قرار داد و بعد رفع حاجت او را خلق كرد و به فهم و فراست مخصوص[ صفحه 295]گردانيده و راه چاره تعليم كرد و نيروي چاره عطا كرد و به نياز و راز و سنت آوري آن رهبري فرموده - و همه اينها حجت است كه بر خلق تمام كرده تا او را بشناسند و در عين حال متكفل امر او گرديده تا در كارهائي كه ناچار مي شود و درمانده مي گردد خداوند امورات او را اصلاح فرمايد -آيا اين همه الطاف خفيه و نعمتهاي پنهاني و آشكار براي خداشناسي كافي نيست؟! آيا اين عالم و اين آدم از طبيعت بي شعور به وجود مي آيد و كارخانه به اين عظمت خود به خود پيدا مي شود تبارك الله عما يصفون.