کد مطلب:211436 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:74

خوردن و آشاميدن
فرموده اي مفضل از نعمتهاي الهي اين است كه انسان مي خورد و فضلات آن را بيرون و دفع مي نمايد - اين جلب و جذب و اين دفع فضلات از دقايق آثار قدرت الهي است آيا فكر نكرده اي كه از تدابير نيكو اين است كه انسان مستراح و بيت الخلا را در گوشه پنهاني قرار مي دهد اين سنت الهي را مردم گرفته اند كه خداوند عالم مخرج بدن را در پنهان ترين جاي بدن يعني بين دو پا قرار داده كه معلوم[ صفحه 296]نباشد مگر به نشستن بر سر مستراح و با تخمها در حيوانات آن را پوشانيده كه ظاهر نباشد پس اين نعمتهاي الهي بي شمار است.

فرمود اي مفضل در اين آسياها كه در دهان آدمي قرار داده است بعضي را تيز كرده براي قطع كردن و بريدن و جدا كردن طعام و بعضي را پهن آفريده براي خائيدن و خردن كردن طعام و چون به هر دو نوع احتياج بوده كه دندانهاي تيز در پيش و دندانها كه براي خرد كردن است عقب دهان قرار داد - كه ميوه و گوشت و ساير مطعومات را قطع كند و داخل دهان گردد و بعد خرد شود و فروبرد.

فرمود از آفريدن مو و ناخنها عبرت بگير كه چون نمود كند و دراز شود و بايد هر چند صباحي آن را كوتاه كرد و خداوند اين مو و ناخن را يكي را بدان لطافت و زيبائي ديگري را به اين صلابت و سختي بي حس قرار داد تا در قطع كردن و كوتاه نمودن تأثير نمايد - اگر مو و ناخن روح تألم آميزي داشت آدمي بين قطع و كوتاه كردن و باقي گذاشتن مردد مي شد و براي آنكه متألم نشود قطع نمي كرد تا بي حد بزرگ گردد و اسباب زحمت انسان را در زندگي فراهم نمايد.

مفضل گفت يابن رسول الله چرا خداوند آنها را به يك اندازه قرار نداد كه محتاج به قطع كردن نشود فرمود براي آنكه در بلند شدن و قطع نمودن و كوتاه كردن آن نعمتها و مصلحتهائي هست كه مردم قدر آن را نمي دانند و شكر خدا را نمي كنند خداوند با بيرون آوردن موها مسامات بدن را بيرون مي دهد و با رشد و نمو ناخن ها سبب خروج مواد مسمومه بدن مي گردد و لذا دستور شرع اين است كه نوره بكشند تا موها زايل گردد و ناخن بگيرند تا در راه رفتن و غذا خوردن و كار كردن به زحمت نيفتند فرمود با بيرون آمدن مو و ناخن دردها و مواد كه در بدن حبس شده بيرون مي آيد و ضامن سلامتي مي گردد.

فرمود مو را در جائي آفريد كه مجاورت سمومات و كثافات بيشتر دارد در چشم مو نيافريد اما در زير بغل و پشت ظهار و اطراف مدخل يعني صورت و مخرج آفريد و رويانيد تا ابخره و مواد مرطوبي و سمومات بدن مجاور آن را بيرون آورد و درست مانند زمين مرطوبي هرجا رطوبت بيشتر باشد نباتات بيشتر مي رويد و اطراف دهان آفريد تا غذاها گوارا گردد و اطراف ظهار رويانيد تا با زائل نمودن آن لذت جماع گوارا گردد در كف دست و بر سر آلت مو نيافريد كه قوه لامسه آن قوي باشد و هر جا مصلحت ايجاب مي كرد براي حفظ جان و روان انسانيت[ صفحه 297]بلكه براي حفظ جان حيوانات و درندگان و بهائم مو رويانيد و اين ها نيز از حكمت و قدرت و علم ناشي است كار طبيعت بي شعور نيست - تمام نكات و دقايق آفرينش و جهات و لطايف خلقت روي مصلحت حفظ نظام اجتماع است.

فرمود يكي از مصلحتهاي رويانيدن اين موها و ناخن ها منافع ديني است كه بر انسان مكلف حمل مي شود و آدمي موظف به زايل نمودن آنهاست تا ثواب يابد و به اطاعت امر و امتثال فرمان هم بدنش نظيف و تميز گردد و هم مثاب از شرع باشد.