کد مطلب:211458 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:74

منافع خفاش
فرمود اي مفضل اما مصالح و منافع وجود خفاش بسيار است مثلا فضله آن در اعمال و ادويه برخي امراض مفيد است - و از عجايب خلقت او اين است هر چه بخواهد و به هر چه اراده كند و مصلحتش در آن باشد فراهم مي گردد.

البته آنچه را درخور نياز اوست از آب و دانه بخواهد براي او فراهم مي شود.