کد مطلب:211460 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:74

زنبور عسل
فرمود اي مفضل در زنبور عسل تفكر كن كه چگونه با هم همكاري مي كنند و خانه مي سازند و عسل مي دهند - خانهاي مسدس آنها و دقت ريزه كاري آنها در اين مهندسي عجيب و شگفت آميز در نهايت شرافت و عزت نفس و درستي و صحت عمل است و همه اين لطيفه كاريها با بي سوادي و بي وقوفي او انجام مي شود - شكي نيست كه اين صنعت عجيب و اين مهندسي و اين محصول و مصنوع و اين سازمان و تشكيلات از زنبور نيست بلكه از صانع حكيم و خالق كريم است چنانچه در قرآن هم مي فرمايد به زنبور عسل وحي فرستاديم كه خانه خود را مسدس نمايد و از گلهاي پاك و منزه[ صفحه 338]شيره گيري كند و در خانه هاي موميائي مهندسي شده فروريزد و هرگاه زنبوري در روي گلي كه مسموم يا مضر باشد بنشيند پادشاه زنبوران كه در ايستگاه كندو ديده باني مي كند به سرعت مي فهمد و او را از قد دو نيم مي نمايد و يا للعجب كه زنبور عسل عمرش كوتاه ولي پادشاه آنها عمرش چندين برابر ساير زنبوران است.زنبور عسل به لانه خويش

شش گوشه نموده خانه خويشدرباره اين حيوان و كندوهاي عسل و خانه هاي آن و طريق عمل اعجاب آميز آنها كتاب ها نوشته اند.