کد مطلب:211471 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:74

عناصر
فرمود اي مفضل در عناصر فكر كن هر يك را مورد توجه قرار داده ببين خداي تعالي به قدر احتياج آنها را آفريد يكي زمين است كه آن را وسيع گردانيد تا جاي همه مخلوق باشد صحنه ارض مراتع و مزارع بني آدم است آنجا به نسبت درختان و گياهان و چوپ براي عمارت و ميوه براي تلذذ خاطر و دانه ها براي رزق و روزي خلق آفريده شده است روي همين خاك داروها و ادويه و عقاقير و زير آن معادن و منابع تعبيه شده است اين همه بيابانهاي خالي و صحراهاي لم يزرع و اراضي باير وسيع و موات عرصه زندگاني حيوانات و مسكن چرنده و پرنده و خزنده است و همه براي تركيب و توليد و تجزيه و تحليل مواد زندگي انسان است تا هر وقت بخواهند از هر كجا سير و سفر كنند به جاي ديگر بروند همه جا موجبات زندگاني آنها فراهم باشد.

اي مفضل تفكر كن آيا ممكن است اين منظومه هاي شمسي و اين افلاك و كواكب و اين سيارات را با اين سرعت بدون علم و قدرت آفريد و به حركت انداخت و با اين حساب[ صفحه 364]دقيق صدها بلكه هزاران سال به يك نظم و خط سير ثابتي حركت داد كه آني و لحظه ي از مسير خود خارج نشود آيا اين صنعت از طبيعت بي شعور صادر مي گردد؟! حاشا و كلا.