کد مطلب:211528 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:76

مجمل
مجمل در قرآن آن است كه دلالتش روشن و واضح باشد چنانچه صاحب معالم مي گويد: المجمل هو ما لم يتضح دلالته كه مبين در مقابل مجمل است يا اجمال در مقابل تفصيل است پس مجمل همان متشابه است كه بيان گرديده و مرحوم آخوند محقق خراساني در كفايه در بحث حجيت ظهور همين را اختيار كرده كه مي گويد: فان الظاهر كون المتشابه هو خصوص المجمل ظاهر اين است كه متشابه همين مجمل است.

برخي هم گفته اند مجمل آن است كه مراد از آن معلوم نباشد اعم از آنكه دلالتش بر يك معني واضح باشد تا نباشد - اصوليين در اين موضوع بحث بسيار كرده اند كه محل طرح نيست و در مثال مجمل به آيه شريفه فان اعتدي عليكم فاعتدوا بمثل ما اعتدي عليه استناد نموده اند كه از جهت معاني لغات و هيئت تركيبيه جمله در معاني مخصوصه ظاهر و روشن است ولي در مقام بيان تمام مراد نيست و لذا اجمال دارد و برخي در مقام تعيين مراد در موارد مختلف گفته اند و فيه تبيان كل شي ء هر چيز را بيان و روشن فرموده ولي امام روشن و بيان فرموده است.[ صفحه 483]