کد مطلب:212960 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:148

تقيه اكراهيه
عمل نمودن شخص مجبور هنگام اكراه و اجبار، براي حفظ جان و ساير شئون خود.