کد مطلب:212961 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:150

تقيه خوفيه
انجام اعمال و عبادات بر طبق فتاواي رؤساي علمي اهل سنت (در محيط آنها) و احتياط كامل گروه اقليت در روش زندگي و معاشرت باگروه اكثريت، براي حفظ جان و ساير شئون خود و هم مسلكان.