کد مطلب:224122 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:149

قصيده در مدح امام رضا


صوفي ازرق لباس زد نفس عنبرين

و ز نفس او جهان گشت پر از مشك چينشد شكن اندر شكن طره ي گيسوي شب

شد صنم اندر صنم حجله ي چرخ بريندست شب عطر ساي سود ببزم فلك

در صدف آبگون لخلخه عنبريندهر بغربال چرخ از شب كحلي طراز

چرخ بمكيال دهر زانجم شعري چنينبر ورق سيم رنگ بيخته مشك نثار

در طبق لاجورد ريخته در ثمينثابت و سيار چرخ طوف زنان گرد قطب

چون فرق جن و انس در حرم شاه دينشاه خراسان كه يافت در شرف تربتش

خاك خراسان شرف بر فلك هفتمينآنكه بايماي او صورت ناچيز برد

بر سر روباه مكر حمله ي شير عرينعفو وي آنجا رسيد كز كرم عام او

دارد مأمون بحشر چشم مقام امينشوق طواف درش گر نشدي پايمرد

در رحم امهات نطفه نگشتي جنينهم باميد قبول بندگيش را برد

قابله روزگار ناف بنات و بنين [1] .
[1] از قصيده شهاب ترشيزي ص 256 مجمع.