کد مطلب:224130 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:139

سياست بني عباس در عصر مأمون
ضعف و انحطاط ادبي و علمي واخلاقي دوران بني اميه سبب شد كه به حمايت ايرانيان رشته خلافت را از آن ها گرفتند و به دست عباسيان دادند و در همين كتاب ديديم چگونه بني عباس موفق شدند به حكومت برسند سياست بني عباس در روش دولت خود روي سياست يونانيان رفت به عكس بني اميه كه تطميع روميان و قياصره شدند بني عباس روي مباني فلسفي زندگاني علمي يونانيان به نقل كتب به زبان عربي پرداختند و سياست خود را بر محور حفظ بني عباس از رخنه كردن امويين و علويين قرار دادند و از اين جهت قدر مشترك با بني اميه داشتند ولي امتيازي كه بني عباس داشتند نشر علم و پيشرفت معارف و جهانگيري و جهانداري بود كه در فصل مخصوصي تفاوت[ صفحه 12]حكومت بني عباس را از بني اميه به نظر خوانندگان مي رسانيم.

بني اميه با شيعه تا آن جا كه توانستند به خشونت و جنايت و خيانت و قتل و تهديد و ارعاب و تبعيد و زجر پرداختند بني عباس اين عمل را با علويين نمودند تا قهرا پيشوايان كه گوشه نشين يا معدوم و محدود شدند بقيه هم نيز متروك خواهند شد و از سادات علوي بي اندازه كشتند و اعدام كردند [1] .


[1] عصر المأمون ص 69 ج 1.