کد مطلب:224140 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:131

از ورود به بغداد تا درگذشت مأمون
گفته شد مامون در ماه صفر سال 204 به بغداد وارد شد و در مدت 14 سال توقفش در بغداد مهام امور اجتماعي مسلمين را رتق و فتق مي كرد و اگر موفق نشد دامنه اسلام را آن چنان كه مي خواست توسعه دهد ولي امپراطوري اسلام را به حد كمال رسانيد و بايد گفت مامون غير از خيانت و جنايتي كه نسبت به ساحت مقدس حضرت امام رضا عليه السلام كرد از نظر سياست كشور داراي امپراطوري پهناور اسلام با شرايط مشكل آن عصر خليفه نابغه اي بوده است كه ملكات راسخه را از پدر عربي و مادر عجمي به ارث برد و تمام غرائز خود را به جريان انداخت و اگر عمر او ادامه مي يافت بر امپراطوري اسلامي مي افزود و با هر سياستي بود آن ها هم كه منحرف يا مستقل شده بودند به اطاعت از مركز خلافت بر مي گردانيد.