کد مطلب:224158 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:111

مأمون تغيير رويه داد
مأمون در اجراي نقشه خود توفيقي حاصل كرد و براي ابراز علاقه شب و روز از محضر امام (ع) استفاده مي كرد هر وقت بيكار بود در حضور وليعهد عالي مقام و دانشمند خود مي نشست و از مسائل علمي و فنون مختلفه كلام وفقه استفاده مي كرد.

در بدايت امر خيلي بدين عمل خورسند بود خاصه كه رضايت مردم بدين حسن انتخاب جلب شده و اكثر مردم خراسان غير از علويين به او تبريك و تهنيت مي گفتند براي آن كه خود را در شعف و سرور آن ها شركت داده باشد بيشتر وقتش در مجلس امام عليه السلام مي گذشت - و در هر مسئله از مهام امور بحث و مشورت مي كرد نظريه امام بر او غالب مي آمد و مأمون هم مي پذيرفت و قبول مي كرد.

امام رضا عليه السلام يقين داشت كه اين همه توجهات مخصوص مأمون روي اعمال نقشه و غرض خصوصي اوست و به مأمون در بسياري از مسائل اعتراض مي كرد و او را به تقوي و حفظ مصالح نوع وصيت مي فرمود.

مأمون هم حس كرده بود و مي دانست كه امام رضا عليه السلام از باطن كار او مطلع است و به سوء نيت او واقف است اين تعارفات رسمي و تشريفات معمولي همه نقشه است.[ صفحه 102]و اگر هم راستي نذري كرده شرري بوده كه در افق فكرش طالع شده و بعد در هواي نفس او افشرده و محو گرديده است امام عليه السلام مي دانست كه مأمون مي خواهد جلب توجه ايرانيان را براي همراهي و كمك به خود جلب كند و آل علي را مطيع خود سازد و در سياست نقش خود را بازي كند.

ولي پس از اين توفيق رويه خود را عوض كرد و افق فكرش از منبع ديگر روشني گرفت و در مقام تغيير سياست برآمد تا بالاخره ديديم كه هم وزير با تدبير خود را از ميان ببرد و هم وليعهد عالي مقام خود را مسموم كرد و به طرف بني عباس روي آورد و به ساحت آن ها توبه و انابه كرد و با آن ها به كار خويش ادامه داد.