کد مطلب:224179 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:84

طاهر نايب السلطنه شرق
207 - 204 هجري 822 - 819 م

طغيان ابراهيم فرو نشست و مأمون به ياغيان و شورشيان عفو عمومي داد و طاهر نايب السلطنه مشرق گرديد ولي او خيانت و بي وفائي بروز داده در نتيجه مسموم گرديد و محتمل است كه آن به دست يك نفر نماينده خليفه صورت گرفته باشد و چون طاهر قدرت و نفوذي به دست آورده بود لذا به پسرش اجازه داده شد [1] كه به جاي وي برقرار باشد و اين انتخاب و انتصاب سبب گرديد كه خراسان يك سلطنت نيمه مستقلي براي خود تحصيل كرد [2] .[ صفحه 131]
[1] از مجاري نظريه مستشرقين نيز ما بدين نتيجه مي رسيم كه مامون بازيگر قوي پنجه اي بود كه از پدرش برتر در سياست شد و هر نابغه اي را براي همكاري دعوت مي كرد ولي چون مي آمد نفوذ پيدا كند و محل خلافت شود او را به عنواني مي كشت و ديگري را مي آورد و خاندان مقتولين را نوازش مي كرد.

[2] تاريخ ايران ژنرال سايكس ص 8 ج 2.