کد مطلب:224187 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:124

سناباد
قصبه اي بوده از طوس كه حميد بن قحطبه از طرف هارون حاكم آن جا بود و آن جا منزل شخصي و عمارت و باغي داشته است - حميدبن قحطبه علاوه بر آن كه از عمال و نمايندگان خاص هارون بود در نزد هارون مقام شامخي داشت او محرم اسرار بوده و زبان اخبار شاهد گفتار است.[ صفحه 144]روي اصل خصوصيتي كه هارون با حميد داشت چون در طوس بمرد او را در خانه حميد به سناباد دفن كردند - آن جا باغي بوده خوش منظر عبدالله مأمون پسرش روي قبر پدر قبه اي ساخت كه معروف به قبه هاروني شد.

مأمون بر خلاف پدر با علويين و هاشميين خوش رفتاري مي كرد ولي آتش كينه ديرينه او فرو نمي نشست و با آن كه حضرت امام رضا عليه السلام را از مدينه آورد كه خلافت عهد به او بدهد او را هم وليعهد نمود بالمآل در نتيجه سعايت اطرافيان و شعله ور شدن آتش كينه ديرينه حضرت رضا را مسموم نمود و چون آن حضرت را شهيد نمود مأمون براي عوام فريبي جنازه حضرت را با تمام تشريفات سلطنتي برداشت و به احترام آن حضرت را در قبه پدر دفن كرد ولي مي خواست قبر هارون را قبله قبر امام هشتم عليه السلام قرار دهد موفق نشد و مرقد امام رضا عليه السلام قبله هارون شد و در اين موضوع اخبار بسياري است كه چون خواستند قبر را بكنند هر اندازه كلنگ زنها جمع شدند و قدرت بكار بردند نتوانستند آنجا كه منظور مأمون بود حفر كنند تا بالاخره بالاي سر هارون قبر كنده شد و آب در آن پديدار شد و چند ماهي سپس خشك شد و جسم مبارك امام رضا عليه السلام را دفن كردند.