کد مطلب:224188 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:95

معامله ي زمين با قرآن
از علامه آقاي فقيه سبزواري كليددار ضريح مقدس شنيدم كه از روايات چنين بر مي آيد كه حضرت امام رضا عليه السلام چون به اين سرزمين رسيد گوشه اي از باغ نشست رفع خستگي كند و به عادت معهود هر كجا تنها مي نشست قرآني كه به خط خود آن حضرت بود بيرون مي آورد تلاوت مي كرد.

قرآن را از جيب مبارك بيرون آورد شروع بخواندن كرد - حميد بن قحطبه آمد قرآن را ديد و جلب توجه او را كرده پرسيد اين قرآن خط كيست؟

امام رضا عليه السلام فرمود خط خود من است كه آن را نگاشته ام! و اين قرآن به خط حضرت رضا عليه السلام معروف بود.

حميد گفت اين قرآن را به من بفروش. امام رضا عليه السلام فرمود مي فروشم به باغي كه داري! حميد حاضر شد باغ را به قيمت قرآن فروخت و قرآن را گرفت.

امام رضا عليه السلام همان شب دستور داد برويد درخت ها و اشجار آن را قطع كنيد؟ و بدين جهت آن جا را قطع گاه گفتند.

صبحگاه حميد آمد كه من حاضر به معامله نيستم. فرمود اگر باغي هست تو آن را بگير[ صفحه 145]و قرآن را رد كن وقتي فرستاد ديد همه درختان آن را قطع كرده اند - راضي شد قرآن را تملك نمود و زمين به ملكيت حضرت در آمد - و به ظن قوي قرآن خط امام هفتم حضرت موسي بن جعفر عليه السلام بود كه اكنون همان قرآن با قرآني كه به خط اميرالمؤمنين علي عليه السلام است روي قبر مطهر امام رضا عليه السلام موجود مي باشد.

آنچه مسلم است اين باغ شامل قسمت اعظم گنبد و بارگاه و صحن و رواق ها و مساجد و مدارس و فلكه كنوني و تا محله نوقان بود و از آن طرف هم تا دروازه امتداد داشته است حضرت رضا عليه السلام مي دانست كه اينجا محل آرامگاه او خواهد شد و مطاف ميليون ها بشر خواهد گرديد لذا در معامله درنگ نداشت و از آينده اين بقعه و بارگاه اخباري داد.