کد مطلب:224190 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:87

چرا بقعه ي هارون را بقعه ي اسكندري گويند
از مفاد تاريخ استنباط مي شود كه قنات سناباد را اسكندر ساخت و اين اسكندر كبير غير از اسكندر مقدونيه است اين همان اسكندري است كه در تاريخ انبياء به نام عبدصالح شهرت داشته و پس از حفر قنات سناباد كاخ ييلاقي براي خود ساخته كه هر وقت بخواهد صباحي[ صفحه 146]چند در آن عمارت رفع خستگي كند و اين قبه و بنا را قبه اسكندري مي گفتند و چون طوس عظمت شهري يافت سناباد و نوقان ييلاق طوس و مسكن ييلاقي استانداران و فرماندهان بود.

حميد آن جا را خريد و باغ منظمي بزرگ در يك ميل مربع بود و هارون كه دفن شد كاخ اسكندري به قبه هاروني تغيير نام داد و چون امام هشتم شهيد شد آرامگاه ابدي و مطاف ميليون ها مردم جهان گرديد.

حديث تدفن بمدينة بناها العبد الصالح الاسكندر ذوالقرنين بلدة بارض طوس يقال لها سناباد بضعة مني را از پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله روايت كرده اند كه فرمود اسكندر ذوالقرنين بنده صالح خدا سرزمين در طوس به نام سناباد آباد برپا مي كند كه پاره تن من در آن جا دفن خواهد شد و اين حديث نيز دلالت تام دارد كه بقعه هاروني و آرامگاه فعلي و قبري كه با آن تشريفات كندند از ساخته هاي اسكندر بوده است.

حديث هي والله روضة من رياض الجنه و از خود آن حضرت و ائمه ديگر روايت شده كه فرمود آستان قدس رضوي روضه اي از رياض و بستان هاي بهشت است كه بناي اول از اسكندر بود و سپس هارون مدفون شد و به نام او ناميدند و بعد به نام امام رضا ناميده شد و ناصرالدين سبكتكين و پس از او توليخان پسر چنگيز و سپس الجايتو بهادر خان به شرحي كه خواهيم گفت بنا كرد [1] .


[1] مطلع الشمس ص 54 - 50.