کد مطلب:224214 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:91

مهمترين اشياء موزه ي آستان قدس
در ميان اشياء بي شماري كه در موزه بر حسب قدمت چيده شده است بلا شك سنگاب بزرگي كه در وسط تالار اول روي پايه ي مرمري در مدخل در ورودي موزه قرار گرفته به شرحي كه ذيلا گفته مي شود داراي اهميت زيادتري سنگ آب مزبور سابقا در اطاق كوچكي كه در زير جايگاه مخصوص زيارت نامه خوان ها واقع است گذاشته شده بود. مرحوم دكتر بهرامي رنگ و روغن اين سنگ آب را پاك كرد و براي مرمت نوشته ي تاريخي آن نهايت مراقبت و مهارت را به كار برد به طوري كه هيچ نقش و خطي از آن محو نشده تغييري درآن پيدا نگرديد. اين سنگآب به نام سلطان محمد خوارزم شاه و وزيرش نظام الملك در سال 597 ساخته شده و سازندگان چنان كه از امضاء مكرر آن ها بر مي آيد پسران مسعود نقاش بوده اند كه در طرح و نوشته و نقش آن شركت داشته اند و اگر در نظر آوريم كه از عصر اسلامي مدارك تاريخي ما در مورد تاريخ نقاشي بسيار كم و محدود است مي توان پي به اهميت اين سنگآب برد.

ظاهرا اين سنگآب تنها اثري است كه از اولين سال سلطنت خوارزم شاه باقي مانده و همچنين نام نظام الملك وزيرش بر روي آن ديده مي شود و به طوري كه در تاريخ مسطور است پدر اين وزير در خراسان به خيرات و مبرات اشتهار داشته و ساختماني به او نسبت مي دهند [1] .


[1] دومين محل كه در خراسان به نام سلطان قيد شده روي كاشي هائي است كه در نزديكي درب طلا ديده مي شود. تاريخ اين كاشي ها 612 و نام سنجر در آن مشهود است. عده اي اين اشتباه را كرده اند به تصور اين كه اين اثر از سلطان سنجر سلجوقي است و حال آن كه بايد دانست سنجر لقب سلطان محمد خوارزمشاه بوده است كه در قبال فتح تركستان اين عنوان را به او داده اند.