کد مطلب:224219 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:83

نظريه مؤلف درباره ي آستان قدس رضوي
آستان قدس رضوي از بزرگترين دستگاه هاي مادي و معنوي جهان است

1- زيرا درآمدي روي عقيده و ايمان از مال خاص و خالص مردم عايد شده و روي هم متراكم مي گردد و از آن مي توان اراضي بائر را آباد كرد و كارخانه ها به وجود آورد و بيكاران بسياري را در اين كشور به كار گماشت.

2- درآمد ثابت ديگري از موقوفات و رقبات و هدايا و تحف واقفين است كه اين ها نيز مرتب محصول كشاورزي و زراعتي و مال الاجاره خود را از روي عقيده و ايمان به مالك مي پردازد و در هيچ دستگاه مالك و مستأجر اين صحت عمل و درستي كه از روي عقيده و ايمان است ديده نمي شود با اين دو طريق درآمد مرتب فراوان بايد آستان قدس نايب التوليه اي داشته باشد [1] كه شرط اولش ايمان و عقيده صحيح و درست و علم به اركان فرايض نمايد تا روي عقيده و ايمان اموال آستان قدس را به درستي و صحت عمل جمع آوري كرده و به درستي و صحت عمل به مصرف موقوف عليهم برساند در تحولات تاريخي از دوره قاجاريه به بعد اكثر كساني كه نيابت توليد عظمي را داشته اند فاقد اين حقيقت بوده و شرايط محيط هم كه به آن ها كمك كرده حيف و ميلي عظيم در اين دستگاه رخ داده و بدتر از همه عناصري فاسد و بي ايمان به وسيله همان[ صفحه 289]نايب التوليه هاي بي عقيده و فاسد در اين دستگاه راه يافته اند كه جز منطق شهوت و كيف شكم نظري ندارند و كل بودجه ي آستان قدس شده اند به نظر نويسنده از بزرگترين خدمات شاه عباس اين است كه پس از استقلال تماميت ارضي ايران موقوفاتي بر آستان قدس معين كرد و توليت آن را به سلاطين عصر برگزار نمود تا آن ها روي ارادت وعلاقه به مليت و استقلال كشور تشيع حفظ و حراست نموده بدان بيفزايند اكنون هم شايسته است توليت عظمي مرداني صديق، دولت خواه، با ايمان، با مليت، با عقيده، صحيح العمل براي آستان قدس انتخاب كنند كه به كلي از سياست روز بر كنار بوده و طبق برنامه ي منظم و صحيح براي اقلا ده سال در رأس اداره ي تشكيلات آستان قدس بماند و موظف باشد آن برنامه را اجرا كند خوشبختانه كشور ما از رجال كاردان متدين درست متمتع است ولي اگر در صحنه ي سياست نمي آيند تناسب روحي ندارند براي مثال مسجد گوهرشاد در اين بيست سال اخير مظهر صدق ارادت و خلوص نيت مي نمايد كه آقاي طاهري متولي مسجد مردي وارسته، درست، خدمتگذار، با عقيده بدون مسئوليت خلق از روي كمال ارادت موقوفات مسجد را به حد كمال با سليقه ي ممتاز خرج عمران و آبادي و استحكام اين مسجد جامع شريف كرده و در پيشگاه حق انشاء الله سرافراز است.

نيابت توليت مسئوليت هم دارد ولي اگر ايمان و عقيده و خلوص نيت نباشد به نتيجه اي نمي رسد چنانچه ديده شده كه برخي از وزراء نايب التوليه شده و چه جنحه و جناياتي مرتكب شدند چه پول هائي كه از اين آستان بردند و در اروپا كاخي ييلاقي ساختند و حقوق افراد طبقه ي چهار بيچاره را صرف تمايلات نفساني نمودند - بنابراين به نظر ما هر پادشاهي كه علاقه به نام نيكو و سرافرازي در ساحت مقدسه ائمه ي اطهار مخصوصا حضرت امام رضا ارواحنا فداه داشته باشد بايد نيابت توليتي با حسب و نسب با ايمان و عقيده ي درست و صحيح العمل، با خلوص نيت و شجاعت و كارداني وارد به اوضاع زندگي و نياز احتياج محيط كشور كه خوشبختانه در كشور ما در گوشه و كنار فراوان هستند انتخاب و انتصاب نمايند براي مدتي معين با برنامه ي ثابت و روشن با قيد بر كناري از سياست كه تا سرحد كمال از اين دو رشته درآمد جاري دستگاه آستان قدس را به حد اعلاي ارتقاء و اعتلا رسانده اداره نمايند و زوار و موقوف عليهم نيز راضي و خوشنود و در نتيجه روح مقدس خودش راضي و خشنود گردند و نام نيك و بقاي ابدي توليت عظمي و نايب التوليه ي عامل در پرتو بناء ابدي آن حضرت باقي و برقرار بماند اميد است اين نظريه ي صادقانه مورد توجه سلاطين عظام گردد و پس از اين برنامه به اجرا گذاشته شود و براي پيشنهاد دهنده هم طلب مغفرتي نمائيد.[ صفحه 290]
[1] نايب التوليه ها از سياست دور باشند - مسلمان و علاقمند باشند - مدت خدمت آن ها با برنامه چند ساله باشد - درآمدها بايد به مصرف موقوف عليه برسد - آستان قدس محور عالم تشيع در كشور منحصر فرد تشيع است بايد به دنيا معرفي شود دستگاه فرستنده اختصاصي داشته باشد.