کد مطلب:224228 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:114

بنگاه هاي خيريه ي آستان قدس رضوي
مشهد خراسان به جهانيان افتخار مي كند كه جسد طيب و طاهر امام هشتم را در بر دارد و بدين مناسبت انواع خير و بركت در زمين مزروعي و محصولات درختي و صنايع و ظرايف و كسب و تجارت نصيب اين ملت شده است.

و از بركات وجود مقدس امام رضا عليه السلام آستان قدس داراي چندين بنگاه خيريه است كه گروهي انبوه از مردم دور و نزديك را مورد تفقد قرار مي دهد و حقوقي كه از اسلاف و نياكان آن ها به پاس خاطر امام عليه السلام براي مصرف درماندگان و بينوايان و ابناء السبيل و ضعفا و فقراء و مساكين زوار تهيه و تأمين شده به خود آن ها كم و بيش بپردازند و از جمله بنگاه هاي بزرگ آن بيمارستان شاهرضا مي باشد كه تا بيمارستان اخير فارس از جنبه سياسي از طرف آمريكائي ها ساخته نشده بود اولين بيمارستان ايران به شمار مي رفت و بنگاه نوان خانه - جذام خانه پرورشگاه يتيمان و شيرخوارگاه كودكان و مهمان خانه زواري كه شب و روز مشغول پذيرائي زوار است با همه نواقص و نقايصي كه دارد قابل تقدير است و براي اطلاع خوانندگان گزارش يك ماهه آخر سال گذشته را از نظر خوانندگان مي گذرانيم كه بدانند وضع كنوني آستان قدس چگونه است.

خلاصه آمار وضعيت بنگاه هاي امور خيريه

آستان قدس در اسفند ماه 1333

بيمارستان شاهرضا، مراجعه كنندگان به مطب عمومي.

الف - امراض داخلي، 1166 نفر

ب - بيماري كودكان، 56 نفر

ج - جراحي و پانسمان، 2637 نفر

د - دهان و دندان، 812 نفر

ه - امراض چشم، 2313 نفر[ صفحه 306]و - تزريقات، 1421 نفر

ز - زنانه و قابله گي، 824 نفر

جمع 9228 نفر

به لابراتوار بيمارستان 830 نفر مجاني مراجعه نموده اند به راديولوژي بيمارستان 393 نفر مرد و زن مجاني مراجعه نموده اند در بخش زايشگاه 442 نفر مجاني تحت درمان بوده اند در بخش جراحي عمومي و خصوصي بيمارستان 172 نفر مرد و زن مجاني بستري شده اند 55 نفر تحت عمل قرار گرفته 35 نفر گچ گيري شده در بخش طبي مردانه و زنانه 81 نفر مرد و زن بستري شده اند در بخش جديد التأسيس بيمه بيمارستان كه متعلق به كارمندان دولت مي باشد 23 نفر بستري شده اند و فعلا 7 نفر تحت معالجه مي باشند در بخش چشم پزشكي بيمارستان 48 نفر مرد و زن به رايگان بستري شده اند و 64 نفر هم تحت عمل قرار گرفته اند در بخش مسري 45 نفر مرد و زن بستري شده اند در بخش بيماري كودكان 56 نفر كودك به رايگان بستري شده اند عده اطفال پرورشگاه بيمارستان 80 نفر بوده اند كه 3 نفر به كسانشان تسليم و فعلا 77 نفر طفل تحت مراقبت و نگهداري مي باشند در بيمارستان نوان خانه 37 نفر مرد و زن بينوا بستري شده اند و فعلا 15 نفر زير درمان مي باشند و كليه نفرات معاينه و به 297 نفر بيماران سرپائي و بستري داروي رايگان داده شده. در نوان خانه آستان قدس 65 نفر مرد و 66 نفر زن و 4 طفل بينوا نگهداري مي شوند.

در جذامي خانه آستان قدس 217 نفر مرد و 91 نفر زن و 7 طفل جذامي نگهداري مي شوند. در بيمارستان جذامي خانه 8 نفر مرد و 6 نفر زن جذامي بستري مي باشند.