کد مطلب:224231 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:94

كتابخانه ي آستان قدس گزارش يك ساله
1- كتب خطي تقديمي 22 جلد 2- كتب چاپي تقديمي 652 جلد. 3- واردين به قرائت خانه براي كتاب قبل از ظهر و بعد از ظهر 90514 نفر قرائت روزنامه و مجلات 31364 نفر واردين به كتابخانه براي زيارت و تماشا 3512 نفر جمع واردين به كتابخانه و قرائت خانه براي مطالعه و زيارت 125390 نفر