کد مطلب:224239 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:96

قاريان حرم
شيخ صدوق ازمحمد بن عبدالله كوفي حاكم نوقان روايت كرده كه گفت دو نفر از طرف سلطان به سفارت آمده بودند كه به طرف بخارا نزد امير نصر بن احمد بروند يكي از آن دو نفر از اهالي راز بود «ري و راز نام دو محل تهران است كه در تاريخ تهران مفصل نوشته ام» و شيعه بود و ديگري اهل قم و ناصبي بود اين دو نفر كه به نيشابور مي رسند مأمور رازي به رفيقش مي گويد اكنون كه به اين سرزمين رسيديم برويم مشهد رضا را زيارت كنيم و آن جا به بخارا برويم - مأمور قمي ناصبي مي گويد خلاف دستور سفارت و رسالت است ما مأمور به بخارا هستيم يا مأمور به زيارت و تا انجام خدمت نكنيم به كار ديگر صحيح نيست بپردازيم!![ صفحه 315]اين منطق صحيح است مخصوصا براي هم مسلكان آن مرد قمي و بازيگران سياسي كه هزار خيانت و جنايت مرتكب مي شود ولي گاهي استدلال مبرهن مي نمايند مأمور تهراني قبول مي كند و به طرف مأموريت مي روند و از بخارا بر مي گردند شيعه به رفيقش مي گويد اكنون برويم به زيارت ناصبي جواب مي دهد من از آن جا به اين قصد نيامدم كه رافضي بر گردم - مأمور تهراني مي فهمد كه رفيقش در تعصب مذهبي سخت گرفتار است لذا اسباب سفر را به رفيقش مي سپارد و براي زيارت مشهد حركت مي كند چون به مشهد رسيد به خدام مي گويد امشب كليدهاي حرم را به من بسپاريد خادم هم اطاعت كرده كليدها را گرفته داخل حرم مي شود و در را قفل كرده با كمال فراغت و خلوص نيت مشغول نماز و زيارت مي شود.

مي گويد چون مقداري نماز خواندم مشغول قرائت قرآن شدم و از اول قرآن شروع به تلاوت نمودم ديدم صداي تلاوت قرآن به گوشم مي رسد به همان ترتيب كه من مي خوانم گويا گروهي با تلاوت من همراهي مي كنند برخاستم حرم را گردش كردم كسي را نيافتم باز مشغول شدم شنيدم صداي تلاوت قرآن صريحا به گوش مي رسد قدري ساكت شدم گوش دادم ديدم درست مي شنوم تلاوت قرآن است كه به همان ترتيب با من مي خوانند تا دقت كردم ديدم صداي تلاوت از روضه منوره است و از داخل آرامگاه صدا به گوش مي رسيد تا آخر سوره مريم خوادم و صداهاي غيبي با من تلاوت قرآن مي كرد به اين آيه رسيدم كه «يوم نحشر المتقين الي الرحمن وفدا و نسوق المجرمين الي جهنم و ردا».

در اين وقت تلاوت با تلاوت من اختلاف پيدا كرد كه صدائي شنيدم از قبر مي فرمايد چنين بخوان:

يوم يحشر المتقون الي الحرمن وفدا و يساق المجرمون الي جهنم وردا

قرآن را تا آن جا كه شد تمام خواندم صبح شد به محله نوقان رفتم از قاري هاي نوقان پرسيدم اين چه قرائتي است گفتند اين قرائت در لفظ و معني صحيح است ولي ما از مدارك آن بي اطلاع هستيم وقتي به نيشابور رسيدم از قراء آن جا پرسيدم آن ها جوابي ندادند چون به ري آمدم از قراء ري پرسيدم يكي از آن ها گفت براي چه تحقيق مي كني گفتم مورد احتياج شده او گفت اين قرائت پيغمبر خداست صلي الله عليه و آله و اهل بيت (ع) است آن گاه تفصيل را از من پرسيد واقعه را گفتم كه اين قرائت را از قبر مطهر امام رضا عليه السلام تعليم گرفتم [1] .[ صفحه 316]
[1] عيون اخبار الرضا به نقل شخصيت امام رضا (ع) ص 66.