کد مطلب:224240 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:106

كتيبه هاي نوراني
اگر انسان حاضر بشود كه هر چه مي شنود انكار كند تا خلافش ظاهر شود كار آسان مي گردد و راه گشايش باز مي شود.

بدون شك قلم قدرت با نور بر صحيفه مقدس روزگار نگاشته است و در آن عصري كه هنوز زيب و زيور روضه منوره به اين جالبي نبود كه اكنون هست حلي و حلل روضه مقدسه از نور تزيين مي شد چنانچه شيخ صدوق روايت مي كند:

حمزه مصري به زيارت امام رضا عليه السلام آمد - روزي كه زاير همان منحصر به فرد بود در حرم نماز مي خواند و شب شد خواستند در را ببندد خواهش كرد او را اجازه دهند آن شب در كنار ضريح مقدس بماند چون از راه دور آمده بود موافقت كردند و درها را قفل كردند رفتند زاير مصري در حرم مشغول نماز شد و گاهي قرآن مي خواند چون براي استراحت سر را بلند كرد به بالاي بارگاه بنگرد ديد اين دو شعر به قلم نور در اطراف كتيبه حرم نوشته شده است:من سره ان يري قبرا برويته

يفرج الله عمن زاره كربهفليات ذا القبر ان الله اسكنه

سلالة من نبي الله منتجبهيعني هر كس مي خواهد خوشحال بشود قبري را زيارت كند كه با ديدن آن قبر همه غصه هاي او را خداوند برطرف نمايد بايد اين قبر را زيارت كند كه خداوند فرزند پيغمبر را در اين قبر ساكن ساخته است.

زائر مصري مي گويد به مجرد اين كه اين كتيبه را ديدم برخاستم باز مشغول زيارت و نماز شدم تا موقع سحر رسيد در آن وقت به همان محل باز نگاه كردم ديدم آثار كتيبه هنوز باقي است چنانچه گويا تازه نوشته شده در اين اثنا خدام آمدند درها را گشودند و من از حرم خارج شدم.

ابي عبدالله حافظ مي گويد من در حرم امام رضا عليه السلام شب جمعه را احياء داشتم در آخر شب خواب مرا گرفت ميان خواب و بيداري دو فرشته ديدم از هوا فرود آمدند و با خط سبز در ديوار حرم اين دو بيت را نوشتند:اذا كنت تأمل او ترنجي

من الله في حالتيك الرضافلازم مودة آل الرسول

و جاور علي بن موسي الرضا عليه السلاماگر آرزو داري كه خداوند در حال غم و شادي از تو خوشنود شود دوستي آل رسول پيشه كن و مجاورت قبر علي بن موسي الرضا را اختيار كن كه رستگاري و نجات در آن است.[ صفحه 317]