کد مطلب:224241 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:86

مشهورترين قبور زيارتي مشهد
چون نويسنده بي مقدار كتابي در شرح حال رجال اسلام عموما از قرن اول تا عصر حاضر نگاشته كه شامل بيش از سي هزار ترجمه و نام بيش از صد هزار جلد كتاب و چهار هزار عكس از متأخرين مي باشد در تأليفات خود از ترجمه علماي اماكن متبركه كه تاريخ جغرافيائي آن جا را نگاشته خودداري كرده و همه را در همان دائرةالمعارف رجال حفظ كرده ام ولي خراسان عموما و مشهد مقدس رضوي بالاخص مركز علم و فضيلت و مكتب تشيع بوده و دانشمنداني بزرگ و قهرماناني سترك در علوم و فنون اسلامي تربيت شده اند كه وجود آن ها اسباب افتخار مليت اسلام و ايران است ذكر نام و شرح حال همه آن ها كتاب مستقلي مي خواهد لذا صرف نظر كرده خوانندگان عزيز را به همان كتاب رجال اسلام كه انشاء الله چاپ خواهد شد حواله مي دهم ولي براي آن كه برخي از اين مردان دانشمند قبرشان مزار عمومي زوار امام عليه السلام است به نام آن ها اكتفا كرده و به اجمال از نظر خوانندگان مي گذرانيم: