کد مطلب:224244 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:91

خواجه ابوالصلت الهروي
عبدالسلام بن خواجه صالح هروي از مؤلفين روات است كه همه بر جلالت قدر و علو مقام او اتفاق دارند - فقط ابوجعفر طوسي شيخ الطائفه او را عامي نوشته در حالي كه ديگران نوشته اند با محققين علماي سنت و جماعت اختلاط و امتزاجي به كمال داشته مانند محمد ابن اسحق و اعمش و غيره. كشي او را ثقه و شيعي دانسته.

صاحب كتاب ميزان الاعتدال گفته است «عبدالسلام بن صالح ابوالصلت رجل صالح الا انه شيعي».

جعفي و دار قطني نوشته اند او از روافض است.

ابن جوزي نوشته خادم مخصوص حضرت رضا عليه السلام بود و در وفات آن حضرت كتابي تأليف نموده و مزارش در سه جا اشاره مي كند اول خارج از شهر مشهد ديگر در سمنان و يكي در قم كه هر سه بقعه و آرامگاهي دارد ولي ظن قوي اين است كه ابوالصلت خادم حضرت رضا صاحب همين مرقد است كه نزديك شهر مشهد رضا عليه السلام مي باشد [1] .


[1] مطلع الشمس ص 385 ج 2.