کد مطلب:224252 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:97

علماي معاصر
در ميان معاصرين علماي مشهد مقدس رضوي بسياري را مي توان نام برد كه خاندان استاد المحققين آخوند ملا كاظم خراساني صاحب كفايه و خاندان مرحوم آيت الله حاجي آقا حسين قمي - آيت الله اردبيلي - ميلاني - علامه فقيه سبزواري - شاهرودي - محدث دامغاني - قزويني و غيره از مراجع و مدرسين مشهد هستند.اي شهنشاه خراسان اي پناه بي كسان

از تو مي جويم تا فكر آن و اين كنمگر غزالي از حرم بگريخت معذورش بدار

لطف كن تا خود رها از چنگل شاهين كنمگر نسيم آن خاك كويت آورد در قعر نار

ز آب رحمت آتش دوزخ گل و نسرين كنمبا فقير درگهت اي شاه اگر احسان كني

زآستين دستي روان بر عقده ي پروين كنم