کد مطلب:224259 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:88

پاداش ستمكاران تزاري


فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره

فمن يعمل مثقال ذرة شرا يرهاين جهان كوه است و فعل ما صدا

باز گردد اين صداها را ندااز سنن طبيعي اين عالم مكافات عمل است كه در تمام افراد و جوامع ملل بشري اين عقيده ثابت و پا برجا و هر بشري از خود و ديگران جزاي عمل و مكافات را ديده و شك و انكاري در اين حقيقت مسلم نيست حتي ماديين نيز به انعكاس عمل خوب و بد و زيبا و زشت معتقد هستند[ صفحه 344]اهانت به مقدسات آسماني در هر دين و مذهب زشت و عمل قبيح شناخته شده و هر كس اهانت كند به جزاي عمل خود مي رسد.

روسيه تزاري نسبت به مقام مقدس ولايت رضوي عليه السلام اهانت كردند به فاصله بسيار كوتاه دولت آن ها منقرض شد و افرادي كه مأمور جسارت بودند همه اسير عمل خود شده و پا بست خيانت خود گشته و به سرعتي كشته شدند يكي از سرداران تزاري يوسف خان هراتي بود كه پس از فرار از مشهد به طبس رفت و با محمد قوش آبادي به قتل و غارت اموال مردم پرداخت تا آن كه او را دستگير كردند و با رفيقش در 13 نوروز سال 1332 دو سال پس از آن جنايت عظيم به دار آويختند.

يكي ديگر از فرماندهان قشون تزاري در مشهد «دابيژا» بود كه براي معالجه مرض باطريش رفت در اثر خيانتي به زندان افتاد و همان جا با بدترين وضعي جان سپرد.

يكي ديگر (ردكو) بود كه در جنگ بين المللي سال 1914 سال بعد از آن واقعه به دست شاهسون ها در اردبيل با هفتصد نفر ديگر كه در مشهد با او بودند يكجا كشته شدند.

جنگ بين المللي به فاصله كوتاهي از حادثه مشهد رخ داد و چهار سال در اين جنگ آن چه بايد از روس ها كشته شود كشته شد و امپراطوري تزاري چنان متلاشي شد كه عبرت تاريخ گرديد [1] .


[1] حديقةالرضويه ص 242.