کد مطلب:224260 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:178

سلاطين و بزرگاني كه در مشهد مدفون هستند
1- شاه طهماسب بن شاه اسماعيل بن سلطان حيدر موسوي صفوي متوفي سال 984 محل دفنش ميان حرم مطهر و صفه پشت سر معروف به صفه شاه طهماسب.

2- نادرشاه افشار فرزند امام قلي پوستين دوز افشار كه از طايفه تركمانيه بوده متولد سال 1100 مقتول سال 1161 داماد ايل افشار مدفون در مقبره نادر در خيابان عليا باغ نادري ضريح مرصعي كه نادر براي خود ساخته بود روي قبر امام رضا گذاشتند.

3- علي شاه يا عادل شاه كه در قبرستان قتلگاه مدفون شد در سال 1175

4- فتحعلي شاه قاجار جد اعلاي قاجاريه پدر محمد شاه 12 محرم 1134 در مشهد كتشه شد در 35 سالگي در قبه خواجه ربيع مدفون شد.[ صفحه 345]5- قبر ابوطاهر بن سعد قمي وزير سلطان سنجر سلجوقي در جوار حضرت رضا عليه السلام است «به نقل مجالس المؤمنين قاضي نورالله شوشتري»

6- غياث الدين امير يوسف خواجه بهادر ابن امير شير علي بهادر كه از امراي بزرگ تيموري بوده 11 ربيع سال 846 در زير گنبد مدرسه دو در دفن شده است.

7- قبر امير سيدي صفوي از امراء بزرگ عصر شاهرخ بوده سال 845 در شيراز درگذشت جنازه اش را به خراسان آوردند و در گنبد مدرسه دودر كه خود ساخته بود دفن كردند.

8- قبر ميرزا ابوالقاسم بابر بن بايسنقر بن شاهرخ بن امير تيمور است كه سال 861 درگذشت و و درگنبد جنب حرم دفن شد.

9- قبر اللهوردي خان است سال 1021 جنازه اش را با جنازه اسماعيل خان پسر شاه عباس صفوي از اصفهان به مشهد آوردند و در زير گنبد خودش دفن نمودند.

10- حسن بن اسحق شرف شاه حكيم ابوالقاسم فردوسي طوسي است متوفي سال 411 در نزديك مشهد دفن شد.

از شعراء قبر ميرزا عبدالجواد جوهري متوفي سال 1302 و قبر مقبل شاعر در جوار آن حضرت است.