کد مطلب:224263 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:88

صورت رقبات فعلي موقوفه اجدادي سادات رضوي
بسم الله الرحمن الرحيم

1- نكاح

2- قوشق آباد

3- خرابه امين

4- شتر پا

5- ساغ روان

6- علي آباد كسبار

7- خمس محمد آباد

8- پرك

9- رادكان

10 - پارو

11- ماشورك

12- كوره

13- منيژگان

14- كوشك مهدي

15- بهمنجان

16- صيد آباد

17- الدريزي

18- بيرامشاه

19-.......................

20- نوغان در (به انضمام پنجاه هزار تومان اشجار كهن لب رودخانه)

21- اره

22- باغ عشرت آباد

23- شورچه

24- حمام (وقفي مرحوم آميرزا ابراهيم طاب ثراه) مقابل دارالشفاي سابق كه حاجي ميرزا يحيي ناظر آن را (گاراژ) نموده و به نام ملك شخصي به ثبت داده اند.

25- يخچال نكاح

26- يخچال باغ عشرت آباد

27- مغان

(رقباتي كه به ثبت داده شده است) تحت نمرات ذيل:

1- قوشق آباد

2- ساغ روان

3- علي آباد كسبار

4- اره

5- بارو

6- بهمنجان

7- كوشك مهدي

8- پرك

9- اندريزي

10- نكاح

11- ماشورك

12- دستجرد و صيد آباد و خرابه امين[ صفحه 349]