کد مطلب:224265 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:104

و هذا تفصيل الاملاك و الرقبات
از بابت موقوفات جد غفران پناه كه بر ذكور اولاد خود وقف نموده اند اگر در ايام قلائل حيات خود از صلب اين فقير پسري به هم رسد متولي بوده به شروطي كه در وقف نامه جد مغفورم ثبت است عمل نمايند و اگر اين ضعيف را پسري به هم نرسد توليت به هر يك از ذكور اولاد جدم كه در آن وقت موجود باشند متلق است به شروط واقف عمل نمايند.

مزرعه مغون

واقع در بلوك رادكان مشهد مقدس محدود شمالا به پشته هاي بلا مالك و شرقا به مزرعه كسبار غربا به قريه ي رادكان جنوبا بالنك كوباغ با توابع و لواجق و مضافات و منسوبات و اراضي و قنوات و منسوبات.

34 سهم

از جمله سي و چهار سهم

20 سهم

بيست سهم و يك دانك و نيم[ صفحه 351]مزرعه دستجرد

واقع در بلوك رادكان محدود شرقا به آب سياه و شمالا به مزرعه بيرامشاه و غربا به مزرعه ي اندريزي و جنوبا به مزرعه ي چهارمحن كه ملك عالي حضرت نجابت و سيادت پناه عاليجاهي ميرزا محمد محسن رضوي است. با مضافات و متعلقات و قنوات و عيون و اوديه و كشتجات و ما يتعلق بها شرعا و عرفا.

33 سهم

از سي و سه سهم

15 سهم

پانزده سهم

مزرعه بيرامشاه

كه بلند الماست محدود شرقا به مزرعه ي پرك و شمالا به مزرعه ي بهمن جان و غربا به مزرعه ي اندريزي و جنوبا به مزرعه ي دستجرد مذكور و با توابع و لواحق منسوبات و متعلقات و ساير مايضات و ينسب اليه شرعا ام عرفا واقع در بلوك رادكان بالتمام.

مزرعه بهمن جان

واقع در بلوك رادكان محدود شمالا بخيل و به مزرعه ي سوهان موچينان و شرقا به مزرعه ي خرج و غربا به مزرعه ي بيرامشاه و اندريزي و جنوبا به مزرعه ي پرك با توابع اجمع و لواحق اكنع از:

20 سهم

بيست سهم

6 سهم

شش سهم

آب ديوانه

واقع در بلوك اردكان كه به غايت الاشتهار و نهايت المعرفه مستغني است از ذكر حدود و اوصاف با توابع و لواحق بالتمام.

قريه: ويران بود نوغان در - طاحوبه باغو

عن باغ در كاريز با توابع بالتمام عن باغ يونس با توابع و مضافات بالتمام دائره از آب رودخانه كشف رود چشمه سار بالتمام.

آن ها كه امانت است كه ملكي عليا حضرت همشيره عفيفه شهربانو بيگم است و هر ساله حاصل آن را به وظيفه جمعي مقرر داشته اند و بعد از ارتحال اين ضعيف به هر چه ايشان فرمايند مختارند ملك ايشان است و بديشان متعلق است.

مزرعه ي خلچ

محدود غربا به مزرعه ي نوتپه و شمالا به ده نوچناران و شرقا به مزرعه ي قوشق آباد و جنوبا به قريه جور مكن واقع در بلوك منيژان با توابع و مضافات و لواحق بالتمام.[ صفحه 352]مزرعه نوروز آباد

محدود غربا به مزرعه احمد آباد و شمالا به مزرعه جوخروش و شرقا به مزرعه سران چشمي و بكاله خيمه دوزان و جنوبا به مزرعه حافظ آباد با توابع و لواحق و مضافات واقع در بلوك طوس بالتمام.

املاك

كه ملكي مسماة به پيكر خانم نزد فقير امانت است هرگاه وارث شرعي مشاراليها حاضر شود پس از ثبوت و ارثيت و حصر آن رقبه مذكوره به تصرف او باز گذارند همگي و تمامي نصف مزرعه جوقان واقع در بلوك منيژان مشهد مقدس محدود غربا به مزرعه (گودرز) و شمالا به مزرعه چنبر غربال مير محمود زرگر و شرقا به مزرعه اشكوان و كلانه (سهم كود) و جنوبا به كلاته مزبور تيمور با توابع و لو احق و مضافات و منسوبات و ملحقات و متعلقات و قنوات اراضي سواي طاحونه ي دائر سرآب آن كه ملك فقير است در تحت موقوفات در مي آيد بالنصف همگي نصف مزرعه است (و حك صحيح است به خط كاتب الاصيل)

املاك

كه در ملكيت باقي است و وارث علي ما فرض الله تصرف خواهند نمود كه به ممر معاش والده ي فرزند اعزه سليمه و هي المسماة بماه بي بي مقرر شده تا در قيد حيوة بوده باشد خرج خود نمايد و بعد از فوت او مزرعه قوشق آباد داخل رقبات موقوفه سازند و همه به ارث تصرف نمايند

مزرعه قوشق آباد

كه در تحت موقوفات به حدود و اوصاف ذكر خواد شد با تمام باغ نهر نكاح للشهره مستغني است از تحديد مع يخدان به اتمام.

حمام

واقع در خيابان بالا سر مبارك در جنب منازل اين ضعيف مشهور به حمام ميرزا ابراهيم از كرايه ي آن هر روزي دويست دينار به روشنائي و حافظ سر قبر اين فقير دهد ما بقي به ممر معاش او مقرر باشد.

دكاكين

واقعه در مشهد مقدس ملك اين ضعيف است كه به شهره مستغني از تحديد و توصيف است از همگي نصف.

املاك

كه در ملكيت باقي است خواه آن چه سواي موقوفات كه الحال در تصرف است و خواه آنچه بعد از اين به تصرف در آيد وارثان بر حكم ذيل تصرف نمايند.[ صفحه 353]خان

در سر ميدان مشهور به خان ميرزا ابراهيم با توابع و لواحق بالتمام.

دكاكين

واقع در شهر مشهد مقدس كه ملك اين ضعيف است سواي نصف كه به جهة ممر معاش والده فرزند اعزه نوشته شده بالنصف.

املاك

ملك ارثي و اكتسابي اين ضعيف بود به صيغه ي صحيحه ي عربيه شرعيه وقف اولاد خود نموده و وقف سادات رضوي ساكن مشهد مقدس رضوي به شرايطي كه مسطور خواهد شد.

قريه مغون

محدودي كه در تحت وقف اولادي جدم مذكور شده از جمله سي و چهار سهم و دو دانك و طوجي شش سهم.

مزرعه دستجرد

رادكان به حدودي كه ذكر شده سابقا از جمله سي و سه سهم منها پانزده سهم وقف جد مغفورم هيجده سهم.

مزرعه بهمن جان

واقع در بلوك رادكان به حدودي كه ذكر شده از جمله بيست سهم هفت سهم و دو دانگ و سهم.

مزرعه تارو

واقع در بلوك رادكان غربا به مزرعه پرك و شمالا به مزرعه منيژگه و شرقا به جبل و جنوبا به قريه رادكان با توابع و لواحق و مضافات بالتمام.

مزرعه منيژگه

واقع در بلوك رادكان محدود غربا به مزرعه بارو و شمالا به مزرعه دوژ ملك و شرقا و جنوبا به جبل با توابع و لواحق و مضافات منسوبات بالتمام.

مزرعه اندريزي

واقع در بلوك رادكان محدود غربا به مزرعه بارو و شمالا به مزرعه بهمن جان و شرقا به مزرعه بيرامشاه و جنوبا به پشته هاي بلا مالك با مضافات و منسوبات بالتمام.

قريه رادكان

محدود غربا به آب سياه و شمالا به مزرعه پرك و به مزرعه بارو و شرقا به قريه مغون و جنوبا به مزرعه ي كسباد و به جوي شوره با توابع و لواحق[ صفحه 354]و مضافات و منسوبات از همگي و تمامي مع باغ كه احداث نموده ايم يك دانگ كه عبارت از يك سدس باشد

مزرعه كسبار

محدود غربا به قريه رادكان و بالنگ گوباغ و شمالا به قريه مغون و شرقا به مزرعه غزل حصار و صحراي پيوست و جنوبا به مزرعه شوره واقع در بلوك رادكان بالتمام.

مزرعه خواجه اشترپي

واقع در بلوك مذكوره محدود غربا به مزرعه شوره و شمالا به مزرعه غزل حصار و صحراي بلا مالك و شرقا به مزرعه نواب و به چشمه باران و جنوبا به آب سياه با توابع و مضافات و لواحق بالتمام.

مزرعه چناران

كه به غايت الاشتهار استغنا دارد از تعريف، واقع در بلوك منيژان از همگي يك ربع الربع.

مزرعه قوشق آباد

محدود غربا به مزرعه دستجرد غلامان و مزرعه خلج و شمالا به مزرعه كسلان جود و طاهر آباد و شرقا و جنوبا به مزرعه كوفيابان كه با والده ي فرزند اعزه بوده باشد و به ممر معاش او دهد و بعد از فوت او داخل رقبات موقوفه سازند واقع در بلوك ميان ولايت مشهد مقدس بالتمام.

مزرعه امين

واقع در بلوك شانديز محدود غربا به مزرعه گوارده و شمالا به مزرعه سرو آباد و به مزرعه شنفله و پاي ده و شرقا باشتفتر و جنوبا به اراضي آب روده (ابرده) قريه شانديز و مزرعه سر آسيا با توابع و لو احق بالتمام.

مزرعه قصر مهدي

واقع در بلوك جا غرق مشهد محدود غربا به مزرعه نورده و شمالا به مزرعه ي باغوي بهاءالدين حسين و مزرعه اروند و شرقا به شارق كوشك سفيد و جنوبا به مزرعه نورده و بعضي به شارق كوشك سفيد بالنصف.

مزرعه نكاح

واقع در بلوك مشهد مقدس محدود غربا (به طول بابا) و سروه و شمالا به مزرعه خايقان و شرقا به مزرعه ي سمرقند و جنوبا به مزرعه علي آباد با توابع و لواحق و باغات متعلقه بواقف و مالكانه باغات كه مردم در قريه ي مذكور به ما نهاده اند بالتمام.

مزرعه ماشورك

واقع در بلوك منيژگان مشهد مقدس محدود شرقا به جوي مزرعه شادي شاه و به جوي لنگر و شمالا به مزرعه سلطان آباد و غربا به مزرعه[ صفحه 355]سنگ پست و جنوبا به پشته هاي بلا مالك با توابع و لواحق و مضافات سيما مزرعه شوذاب و ماشورك كهنه بالتمام.

مزرعه اره

واقع در ولايت جام محدود غربا به اراضي سنگ بست و شمالا به مزرعه ايروان و شرقا به مزرعه سليماني و جنوبا به صحراي روح بند با توابع و لواحق و مضافات و منسوبات بالتمام:

قريه نوقاندر

واقع در بلوك عن باغات چهار قطعه.

سالار حاجي

يك قطعه

يونس

دو قطعه

ساره

يك قطعه

نوياك

قطعه

كه در حدود كنگ واقع است

طاحونه باغو

دائر به آب رودخانه ي كشف رود و چشمه سار با توابع (بالربع)

مزرعه شورچه

و غيره شورچه واقع در بلوك رادكان بالنصف (بالنصف) ساق روان واقع در بلوك شانديز بالتمام.

باغ عشرت آباد

و غيره واقع در اندرون شهر بند در محله كاريزها مع يخدان متصل به آن بالتمام.

طاحونه

جوغان دائر به آب مزرعه ي جوغان بالتمام.

رقبات مسطورات را واقف وقف نمود بر اولاد خود «للذكر مثل خط الانثيين» و سادات رضوي ذكور و اناث علي السويه بدين موجب كه متولي بعد از اين مذكور خواهد شد ابتداء به اخراج يا به حسب اخراجه شرعا و عرفا از زكوة و حقوق سلطاني و اطلاقات ديواني و مصالح الاملاك و نفقه قنوات و تعمير عمارات و آن چه موجب تكثير انتفاعات بوده باشد نمايند باقي مانده ده يك تصرف نموده از شتوي وصيفي و بعد از آن نصف حاصل سفيد برو تمام اثمار و سبز بر دادور ميان اولاد واقف (للذكر مثل خط الانثيين).

خواه آن كه متولي است خواه غير متولي قسمت نمايند و نصف سفيد بر را بعد از ده يك حق التوليه بر سادات رضوي ساكن مشهد مقدس رضوي علي مشرفه التحية و السلام ذكور و اناث علي السوي تقسيم نمايند و توليت اين وقف را مفوض ساخت به نفس خود مادام حيات و بعد از دير زندگاني واقف اگر واقف را پسري به هم رسيده باشد متولي شرعي او بوده باشد و شرايط[ صفحه 356]وقف عمل نمايد و اگر واقف در گذرد و از او پسري به هم نرسيده باشد توليت موقوفات مذكوره به فرزند اعزه اما نها الله سبحانه في مهدا العفه سليه بانو طول الله عمرها متعلق است كه ده يك به حق التوليه تصرف نموده بعد از آن نصف سفيد برو تمام سبز بر را خود تصرف نمايد و نصف سفيد بر را بعد از ده يك حق التوليه بر ساير سادات رضوي ساكن مشهد مقدس ذكور و اناث علي السوي قسمت نمايند و اگر اولاد فرزند اعزه ذكور به هم رسد بعد از ارتحال او آن فرزند ذكر متولي خواهد بود و اگر در فرزندان چند ذكوره بوده باشد (اسن اصلح ارشد) متولي باشد و حق التوليه تصرف نموده تتمه بر فرزندان واقف و بر سادات رضوي هم چنانچه سابقا شرح داده شد قسمت نمايند به نوعي كه رأي متولي اقتضاء نمايد و روا نيست بر هيچ آفريده ي را از سلاطين عظام ذوي الاقتدار و صدور رفيع القدر عالي مقدار و حكام نصفت شعار و متصديان و ناظران اوقاف را كه معامله وقف مذكور مدخل سازند يا متولي را مكلف سازند كه آن چه به سادات رضوي مي دهي به وقوف و شعور ما مقسوم ساز يا تفحص و تجسس نمايند كه چه مقدار حاصل موقوفات مذكوره شده و چه مبلغ و مقدار بر فقراء و سادات رضوي رسيده چه مجموع اين ها براي متوالي باز بسته است و هيچ آفريده اي را جايز نيست با او در اين باب گفتگو نمود چه براي او مفوض و مرجوع ساخته ايم و العهدة عليه في الدارين به نوعي كه يوم يقوم الحساب از عهده ي جواب بيرون تواند آمد عمل خواهند نمود.

هذا ما عهدت اليكم و العهدة في الدارين عليكم و الختم بالصلوات و السلام علي نبيه و حبيبه و كان ذلك منصف شهر شوال ختم بالخير و الظفر و الاقبال سنة ثمان و ثلاثين و الف (1038) من الهجرة المباركة الميمونة الاحمدية المصطفويه علي صاحبها الف صلوة و تحيه و اگر ذكور در اولاد واقف نبوده باشد و اناث متعدد باشند هر يك از اناث كه به واقف اقرب باشند متولي اين وقف باشند و ده يك حق التوليه تصرف نمايند و نصف حاصل شتوي كه سفيد بر مي خوانند و تمام حاصل اثمار صيفي كه سبز بر مي نامند در ميان ساير اولاد خواه آن كه به توليت اقدام نمايند و خواه غير آن قسمت نمايند و اگر يكي از اولاد فوت شده باشد و از او عقبي و نسلي مانده باشد بدين جهت كه اقرب منع ابعد مي نمايد او را محروم نسازند و با ساير اولاد شريك و سهيم دانند و اگر ذكور بهم رسد او را (للذكر مثل حظ الانثيين) نصيب دهند و اگر اناث باشند بعد از وضع ده يك حق التوليه كه به هر يك متولي باشد مخصوص است همه علي السويه شريك و سهيم باشند و اگر فرزند ذكور به هم رسد و اناث به واقف اقرب باشند توليت بدان فرزند ذكور متعلق دانند و صلي الله علي سيدنا محمد و آله اولاد آخرا.[ صفحه 357]