کد مطلب:224268 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:242

قصيده در مدح و منقبت حضرت امام رضا
بسم الله الرحمن الرحيمبه دست افشان به شش سامان هزاران جعبه عنبر را

به پا كن صد صد اندر چار ركن كعبه منبر راز كمخا و ز اكسون و ز قاقم پوش هامون را

زنه طارم فراخوان آفتاب و ماه و اختر راچمن امروز زمرد ساز و شبنم عقد مرواريد

همه در آب دريايند و بگشاي از صدف در رابرون از كاسه كاسه چشم بدبين كن سپند آسا

سپس عود قماري آرو پر كن زان تو مجمر رابه نرگس چشم روشن ياد گوي از شاخه ي طوبي

به سوسن گو بخوان باده زبان نسرين و عبهر رابگو سرو بلند تا جامه ي اطلس به تن پوشد

به پاكستان فرا خواند بت فرخار و كشمر رابه تو من آن چه مي گويم به چشم دل همه بينم

به گوش عاشق اي مؤمن مكش افكار كافر راكه آب تازه داده آبنوس و عود و صندل را

ز موزوني فرا بر برده شمشاد و صنوبر را

[ صفحه 366]

چه شد كاينسان گذشتي روزگار تلخ تر از زهر

زنو آورده چون جان روزگار قند و شكر راچه روز است اين كه در دريا كند بي غصه بوتيمار

بكه سيمرغ و عنقا شاد و در آتش سمندر رانواي دلنواز از چيست بلبل را و صلصل را

تذرو و قمري و طوطي و دراج و كبوتر رانسيم نجداز يثرب چه آورده است كز شادي

برقص اندر صفا و مروه افكنده است مشعر رافلاطون و ارسطاليس و فيثاغورس و سقراط

چه شد كز قبر آئين باز دادندي سكندر راچه پيش آمد كه از شادي همي قس ايادي را

فراخواند كه برپا باز كن محراب و منبر راچه شد كز نو بر ايران داريوش و كورش و سيروس

بپا بر دست كردندي لواي دادگستر راشكست طاق نو شروان مگر خوش بسته شد امروز

كه با بوذر جمهرش بر كشد الله اكبر راگر اين آن روز هم مي گفت او چون مؤبدان خويش

نمي افكندي اورنگ و نه بر مي كندي افسر رامشعشع افسري از طاق با زنجير زر آوان

مرصع بر كمر بر بسته خوش شمشير و خنجر راچه روي آورده امروز او به دست آورده اندر خاك

همه آمرزش و عفوي كه باطل كرده كيفر راچه باراني ز رحمت باز بر ساسانيان باريد

كه با پيروز بختي سان دهند امروز لشگر راز نو تاج كيان از چيست نور افشان مگر امروز

در افسر يافتي سر را و بر اورنگ سرور رادوباره طور سينا شعله ور بهر كه شد كامروز

يد و بيضا به موسي داده و اندر چوبش اژدر راچو ديدستي ز نو كامروز تو لوح زبرجد را

كه بشكستي به سنگ آورده تا بندد مكسر راخليل از مسجد الاقصي دوباره سر بر آوردي

كه از نمروديان عصر گلشن سازد آزر رامسيح از چرخ چارم پر زنان از مهر بهر كيست

كه با سجاده و تسبيح و دلقش بسته شهپر رانه پيمايد چرا سوي فلسطين در زمين ره را

بر ايران از چه و بهر كه او مي گسترد پر رامگر آدم چه ديد امروز كز نو نوح را گويد

بفيروزي ايران خوش زن از كشتي تو لنگر رامحمد (صلي الله عليه و آله) مژده از نو مي دهد امروز امت را

كه بر دستش گرفته همچو خور قرآن انور راعلي بهر كه امروز از لحد برداشت سر خوشدل

مگر از نو به انگشتش گشودي درب خيبر رادوباره شيهه ي دلدل طنين با مژده اندازد

كه گوئي باز مي خواند به نام فتح قنبر راهزار و سيصد و هشتاد و دو بگذشته از هجرت

زشادي يازده ذي قعده مه ديده چه محشر راكه از پيغمبران يكصد هزار افزون همه يك دل

دهندي مژده با تبريك مر ختمي پيمبر راعلي را با بتول و يازده فرزندشان را هم

يكايك تهنيت گويند و شكر حي داور رابه مولودي چه مولودي كه مانندش نه موجودي

كه خير محض او بودي و از من كنده هر شر را

[ صفحه 367]

امام ثامن و ضامن امين و مؤمن و آمن

كه روشن كرده چشم باقر و موسي و جعفر را«رضا شاهنشه عالم علي عالي اعلم

كه يهدي للتي اقوم چه اكبر را چه اصغر را»ز گيتي مستمندي رخت بر بست از قدوم وي

نديدي دردمندي درد را يا مسني الضر راگزاف اين نيست تاريخش نگرهان هم شفا بخشد

زمين گير و چلاق و پيس و لال و كور و هم كر رابه اصلاح جهان كوشيد و امنيت بر آن پوشيد

سپس زهر جفا نوشيد آن كه آب كوثر رافرو در خشكسالي ريخت بر دشت و دره باران

به بن مهران مجسم كرد آن شير مصور رابه هر علمي مجاب او كرده صدها هر بذو مؤبد

كشيش جاثليق و رأس جالوت سخنور رانموده صرف هر نحوي قلوب وارد و صادر

فزوده ز اسم و فعل و حرف حق مشتق و مصدر راگشوده عقده هاي مشكلات عالم امكان

نموده كشف از نزديك و دور او غيب و مضمر راشنوده كائنات از درگهش رفتار طاعت را

نموده ساكنات اندر رهش عنوان صرصر رافلك با آن سر افرازي ملك با سبحه پردازي

هماره رشك انبازي برد آن گنبد زر رابنا شش ساله كردي شاه عباس از هزار و ده

به طرح با شكوه آن صرح هفت اقليم پرور راخوش ار بشنيد فيثاغورس الحان سماوي را

و گر داود با پرندگان نواخت مرمر راو گرد در ساز فارابي كمد خواند و تراژيدي

و گر خوش باربد در تار بستي نغمه ي تر را«كنون در قبة الاسلام طوس اندر سنا آباد

نيوشيدي هزاران نام يك دادار اكبر رابجنات الخلود روضه رضوانش اندر شو

ز فردوس برين هر بار اگر خواهي بري بر راكدامين شهرياري جبهه بر خاك درش ننهد

جز از اين درگه كه يابد در شهوار فلك فر رابگيراي سالك ره از رضا و از تقي و آن گه

نقي و عسكري و قائمش هر فيض بي مر رارضا را نقطه ضاد است روح باي بسم الله

كه قاب قوس گرداند برآن پرگار و محور راچه قطبي بي رضا و هفت باب و چار فرزندش

تواند از محيطش يافت خط و سطح و مسطر رابجز آن چار ركن از نسل وي كاقطاب و او تادند

كه از هر منزلت دارند بهتر را و برتر را«رضا از من ضمانت كرده اندر خواب يك مؤمن

چه بيمم ديگر از گردون چه سازم من كر و فر را»خود آمال مرا دادند هم احوال مرا خواند

خدا داند كه بتواند بگرداند مقدر رامرا غيرت كشد پيرغلامش را شود ضامن

كه من اصلاح نتوان حال درويش و توانگر رابصفحه ي خامه گردانم ز نفحه مشك افشانم

بدين حق همه خواهم جهان تا چرخ اخضر رامحمد صالح علامة اين ديبا بنامت بافت

كزين رو بردي از رو و شرف ديباي شوشتر راو گرنه من بدين ناقابلي و نارسا گوئي

كجا مدحي توان شاه خراسان مظفر را

[ صفحه 368]

يا صاحب العيس يجدي في أزمتها

اسمع و أسمع غدا يا صاحب العيساقر السلام علي قبر بطوس ولا

تقر السلام و لا الناعي علي طوسما زال مقتبسا من نور والده

الي النبي ضياء غير مقبوسفي منبت نهضت فيه فروعهم

بشاهق في بطاح الأرض مغروسو الفرع لا يرتقي الا علي ثقة

من للقواعد و الدنيا التأسيسلا يوم أولي بتمريق الجيوب ولا

لطم الخدود و لا جدع المعاطيسمن يوم طوس الذي ثارت بروعته

لنا البغاة و أفواه القراطيسحقا بأن الرضا أو دي الزمان به

ما يطلب الموت الا كل منفوسذاللخطتين و ذاليومين مفترش

رمسا كآخر في يومين مرموسبمطلع الشمس و افته منيته

ما كان يوم الردي عنه بمحبوسصلي عليك الذي قد كنت تعبده

تحت الهواجر في تلك الأباليسأسكنك الله دارا غير زائلة

في منزل برسول الله مأنوس.«اشجع بن عمر سلمي»ألا أيها القبر الغريب محله

بطوس عليك الساريات هتونشككت فما أدري أسقي شربة

فأبكيك ام ريب الردي فيهونو أيهما ما قلت ان قلت شربة

و ان قلت موت انه سيهونأيا عجبا منهم يسمونك الرضا

و يلقاك منهم كلمة و غضونأتعجب للأخلاق أن يتحيفوا

معالم دين الله و هو مبينلقد سبقت فيهم بفضلك اية

لدين و لكن ما هناك يقين

[ صفحه 369]

قبر بطوس به أقام امام

ختم اليه زيارة و لمامقبرسنا أنواره تجلوا العمي

و بتربه قد تدفع الأسقامقبر اقام به السلام و ان غدا

تهدي اليه تحية و سلامقبر يمثل للعيون محمدا

و وصيه و المؤمنون قيامقبر اذا حل الوفود بربعه

و حلوا و حطت عنهم الأثامألله عنه به لهم مستقبل

و بذاك عنهم جفت الأقلامقبر علي بن موسي حله

بثراه يزهو الحل و الاجراممن زاره في الله عارف حقه

فالمس منه علي الجحيم حرامو مقامه لا شك يحمد في غد

و له بجنات الخلود مقاميابن النبي و حجة الله التي

هي للصلواة و للصيام قيامأنتم ولاة الدين و الدنيا و من

لله فيه حرمة و ذماماز قصيده محمد بن حبيب الضبي عيون ص 360و قبر بطوس يالها من مصيبة

ألحت علي الأحشاء بالزفراتالي الحشر حتي يبعث الله قائما

يفرج عنا الغم و الكرباتعلي بن موسي ارشد الله أمره

و صلي عليه أفضل الصلوات(دعبل ابوعلي خزاعي)[ صفحه 370]از حكيم قاآني:بگردون تيره ابري بامدادان بر شد از دريا

جواهر خيز و گوهر ريز و گوهر بيز و گوهرزاچمن از فر فروردين چنان نازان به دشت چين

كه طوس از فر شاه دين به زرين گنبد خضراهژبر بيشه امكان نهنگ لجه ايمان

ولي ايزد منان علي عالي اعلاامام ثامن ضامن حريمش چون حرم آمن

زمين از حزم او ساكن سپهر از عزم او پويانهال باغ عليين بهار مرغزار دين

نسيم روضه ي ياسين شميم دوحه ي طهسحاب عدل را ژاله رياض شرع را لاله

خرد بر چهر او واله روان از مهر او شيدارخش مهري فروزنده لبش ياقوتي ارزنده

از آن جان خرد زنده از اين نطق سخن گوياز جودش قطره اي قلزم ز رويش پرتوي انجم

جنابش قبله ي مردم رواقش كعبه ي دل هابهشت از خلق او بوئي محيط از جود او جوئي

به جنب حشمتش گوئي گرايان گنبد ميناستاره گوي ميدانش هلال عيد چوگانش

ز نعل سم يك رانش غبار توده غبراقمر رنگي ز رخسارش شكر طعمي ز گفتارش

بشر را مهر ديدارش نهان چون روح در اعضازمين آثاري از حرمش فلك معشاري از عزمش

اجل در پهنه رزمش ندارد دم زدن ياراخرد طفل دبستانش قمر شمع شبستانش

به مهر چهر رخشانش ملك حيران تر از حربانظام عالم اكبر قوام شرع پيغمبر (ص)

فروغ ديده ي حيدر سرور سينه ي زهراابد از هستيش آن ي فلك در مجلسش خواني

بخوان همتش ناني فروزان بيضه ي بيضاوجوش با قضا توأم ز جودش ماسوي خرم

حدوثش با قدم همدم حياتش با ابد همتاقضا تيريست در شستش فنا تيغي است در دستش

چو ماهي بسته ي شستش همه دنيا و ما فيهازمين گوئي است در مشتش فلك مهري در انگشتش

دو تا چون آسمان پشتش به پيش ايزد يكتابه سائل بحر و كان بخشد خطا گفتم جهان بخشد

گرفتم گو نهان بخشد زبسياري شود پيداملك مست جمال او فلك محو كمال او

ز درياي نوال او حبابي لجه ي خضرازمان را عدل او زيور جهان را ذات او مفخر

زمان را او زمان پرور جهان را او جهان پيداز قدرش عرش مقداري ز صنعش خاك آثاري

به باغ شوكتش خاري رياض جنة المأويامل را جود او مرجع اجل را قهر او مصنع

فلك را قدر او مرجع ملك را صدر او ملجارضاي او رضاي حق قضاي او قضاي حق

دلش از ماسواي حق گزيده عزلت عنقاكواكب خشت ايوانش قلك اجري چو خوردنش

به زير خط فرمانش چه جا بلقا چه جا بلسارخش پيرايه هستي دلش سرمايه ي هستي

وجودش دايه ي هستي چه در مقطع چه در مبداملك را روي دل سويش فلك را قبله ابرويش

بگرد كعبه ي كويش طواف مسجد الاقصيزده در دشت لا خرگه كه لا معبود الا الله

ز كاخ نفي جسته ره به خلوتگاه استثناشده از بس بياد حق ببحر نفي مستغرق

چنان با حق شده ملحق كه استثنا به مستثنارموز علم ادريسي بود ذوقي ز تدريسي

چه داند ذوق ابليسي رموز علم الاسمازهي يزدان ثنا خوانت دو گيتي خوان احسانت

خي فتراك فرمانت جهان را عروة الوثقيبسر از لطف حق تاجت طريق شرع منهاجت

بساط قرب معراجت فسبحان الذي اسريتو جسم شرع را جاني تو در عقل را كاني

تو گنج و كان يزداني تو داني سر ما اوحيتو را از ماه تا ماهي ز حق پروانه ي شاهي

گر افزائي و گر كاهي نباشد از كست پروا

[ صفحه 371]

اي روضه يي كه دهر زبويت معطرست

آبت ز كوثر و گلت از مشگ و عنبرستدر طينت تو چشمه ي خورشيد مضمرست

بوي تو چون نسيم جنان روح پرورستخاكي و نه فلك به وجودت منورست

تا در تو نور ديده ي زهرا و حيدرستخورشيد كو يگانه رو هفت كشورست

بهر شرف ز خاك نشينان اين درستاي كشور فلك شرف كعبه احترام

دارالسلام گفته جناب ترا سلامبر آستان روضه ي تو مهر و مه غلام

در گنبد مرصع تو هر صباح و شاماز قرص آفتاب و ز جرم مه تمام

تصوير مي كند به سر تربت امامصندوق زر پخته و قنديل سيم خام

قبر تو خاك نيست كه روح مصور تستآن بقعه يي كه كعبه ي صدق و صفا دروست

وان مسكني كه روضه آل عبا دزوستوان خطه يي كه مخزن گنج بقا دروست

وان مرقدي كه مشهد شمع رضا دروستاز نكهتش كه رايحه ي مصطفي دروست

وز طينتش كه نگهت شيرخدا دروستوز تربتش كه خاصيت كيميا دروست

هر صبح و شام كار مه و مهر چون زرستاي روضه يي كه همچون جنان خرم آمدي

چون كعبه قبله گاه بني آدم آمديچون بيت مقدس از فلك اعظم آمدي

يا صحن جنتي كه در اين عالم آمديچون حصن زرنگار فلك محكم آمدي

از بهر ريش خسته دلان مرهم آمديتا مرقد خليفه ي عيسي دم آمدي

خاك درت به تارك جمشيد افسرستهر صبحدم ز خون شهيدان كربلا

خورشيد مي كشد علم آل مصطفيمي سازد از مصيبت اولاد مرتضي

بر قد صبح پيرهن خون چكان قبااجزاي روح مي شد ازين غم ز هم جدا

بهر دواي اين الم آمد بشهر ماسلطان هشتمين علي موسي رضا

كاندر بر زمانه تنش روح ديگرستشاهي كه كائنات طفيل وجود اوست

خلوت سراي سدره مقام شهود اوست

[ صفحه 372]

خورشيد قرص گرم سر خوان جود اوست

قد فلك دو تا ز براي سجود اوستاقبال همعنان عروج و صعود اوست

مردود باد هر كه به عالم حسود اوستخسران نديد و مغفرت و فضل سود اوست

هرك او ز حب آل محمد توانگرستروز جزا كه نوبت ملك قدم زنند

ارواح انبيا همه از قرب دم زننداهل صفا به روضه ي جنت علم زنند

ارباب معصيت چو نفير ندم زنندآل علي نخست به ميدان قدم زنند

وز پيشگاه عفو صلاي كرم زنندوز مغفرت بنامه ي هر كس رقم زنند

مقبل كسي كه بنده ي اولاد حيدرستسگ سيرتان چو پنجه بشير خدا زدند

تيغ فراق در جگر مرتضي زدندبر جام زهر امام دوم را صلا زدند

وز كين بر آفتاب نجف تيغ ها زدندخنجر به جاي قبله گه مصطفي زدند

شمشير آبدار برآل عبا زدندآتش به خرمن دل مجروح ما زدند

گز سوز آن هنوز جگرها پر آذرستسنگين دلان دو كون سراسر بسوختند

چون بولهب درون پيمبر بسوختندوز غم درون خواجه ي قنبر بسوختند

جان كننده ي در خيبر بسوختندكز خرمنش دو دانه ي گوهر بسوختند

هر سينه يي به شيوه ي ديگر بسوختندجبريل را ز حرقت آن پر بسوختند

كاينها به آفتاب خلافت نه در خورستاي شاهباز جمله شكار تو آمديم

پر سوخته براهگذار تو آمديمدر بارگاه كعبه شعار تو آمديم

چون حاجيان به طوف مزار تو آمديماز هر ديار سوي ديار تو آمديم

جان بر كف از براي نثار تو آمديممجروح و خسته بر دربار تو آمديم

رحمي كن آن قدر كه ز عفو تو در خورستنوميد و مفلسيم و نداريم هيچكس

نقد وجود داده به تاراج صد هوسنالان بگرد كعبه گوي تو چون جرس

عصيان هزار و عمر گرفتار يك نفس

[ صفحه 373]

كوهيست آتش تو و ما كم ز خار و خس

چون در دو كون عاشق روي توايم و بسلطفي كن اي كريم و به فرياد ما برس

كز هشت خلد لطف تو صد بار خوشترستطوطي گلشن انا افصح زبان تست

حلال مشكلات سلوني بيان تستكشاف لو كشف دل بسيار دان تست

مفتاح علم خامه ي گوهر فشان تستچون كعبه ي مراد همه آستان تست

عصمت كه در رياض سحر مدح خوان تستنظام در منقبت خاندان تست

كاندر رياض مدح تو دايم سخنورستدلگرمي و قبول سخن ده به عالمش

در نظم و نثر بيش مكن لال و ابكمشده آبروي دنيي و عقبي بيكدمش

آسوده دار تا ابد و شاد و خرمشو ز مكر و كين اهل حسد دار بي غمش

بخشش درون جمع و مزن بيش درهمشصد سال زنده دار و مساز از جهان كمش

و آن گاه هر كه را كه هواي تو در سرستدر كار بسته ي همه يارب گشاده ده

مجموع را ز گنج هدايت مراد دهدرماندگان جرم و گنه را تو داد ده

اسرار ذكر خود همه كس را بياد دهبا اهل دل دوام صلاح و رشاد ده

توفيق ترك غفلت و فسق و فساد دهدر هر دلي كه درد تو نبود بباد ده

كانست كو به عالم تحقيق رهبرستخواجه عصمت الله بخاري به سال 840 هجري در گذشته و اين بيت در تاريخ وفات وي گفته شده است:تاريخ وفات خواجه عصمت

هر كس كه شنيد گفت: «تمت»