کد مطلب:224270 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:90

رثاه ملك الشعراء بهار


بوي خون اي باد از طوس سوي يثرب بر

با پيمبر گوي از تربت خونين پسربا نبي بر گو كز تربت فرزند غريب

و آن مصيبت ها آيا بودت هيچ خبرهيچ داني كه چه بوده است غريبان را حال

يا چه رفتار است غريب الغربا را بر سرچه گذشته است ز بدخواه بر آن پور غريب

چه رسيده است ز بيداد بر آن نور بصرچه رسيده است از اين ديو نژادان شرير

بر حريم حرم پادشه جن و بشرستمي كردند اينان به جگر گوشه ي تو

كه به شرحش چكد از ديده مرا خون جگراين قدر هست كه سوي تو از اين تربت پاك

خاك خون آلود آرد پس از اين باد سحراي عجب با پسران نبي و آل علي

آسمان كينه ديرين را بگرفت ز سراي عجب آل علي را كشد و از پس مرگ

مدفنش را كند از توپ عدو زير و زبراي مسلمانان كو قبر كس از حادثه اي

شودي ويران در ما كندي سخت اثرپس بيائيد و ببينيد كه در كاخ رضا

توپ ويران گر روس است كه افكنده شررچشم دوزيد و ببينيد كه اين پاك حريم

قتلگاهست كه خون موج زند سرتاسراي نصاري تو چه گوئي كس اگر آيد باز

به كليسا و گله باز بگيرد از سرپس بيا لختي بيداد عدو را بشنو

پس بيا باز و زيارتگه ما را بنگربنگر باز كه اين خيره تمدن خواهان

كرده آن كار كه وحشي ننمايد باورهشتصد مرد و زن از بومي و زوار غريب

داده جان از يورش لشكر روس كافر

[ صفحه 375]

نه مر ايشان را بوده است به سر شور نبرد

نه مر ايشان را بوده است بكف تير و تبربقعه و كاخ رضا را ز چه غارت كردند

آن همه راهزن و بد كنش و غارتگراز وهابي شد اگر كاخ حسيني ويران

شد ز قزاق ارس كاخ رضا ويران تر [1] .
[1] از قصيده ملك الشعراء بهار به نقل حديقةالرضويه ص 241.