کد مطلب:224271 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:155

غزل سياسي ملك الشعرا بهار
ملك الشعراء بهار اين غزل سياسي را كه مشحون بر اعمال عمال روس است گفته در روزنامه ي جهاد چاپ شدهدل فريبان كه به روسيه ي دل جا دارند

مستبدانه چرا قصد دل ما دارنددلبران خود سر و هر جائي و روسي صفتند

ورنه در خانه غير از چه سبب جا دارند؟گاه لطف است و خوشي گاه خطا بست و عتاب

تا چه از اين همه پولتيك تقاضا دارندخوبرويان اروپا ز چه در مردن ما

حيله سازند گر اعجاز مسيحا دارندگرچه در قاعده ي حسن سياسات جمال

مسلك آن است كه خوبان اروپا دارندعاشقان را سر آزادي و استقلال است

كي ز پولتيك سر زلف تو پروا دارندصف مژگان تو را دست سياسي است دراز

با نفوذي كه به معموره ي دل ها دارنددل مسكين من از قرض يكي بوسه گذشت

با شروطي كه لبان تو مهيا دارندبچه قانون سپه ناز تو اي ترك پسر

در حدود دل ياران سر يغما دارنداين چه صلحي است كه در داخله ي كشور دل

خيل قزاق اشارات تو مأوا دارندبكمسيون عرايض چكنم شكوه ز تو

كه همه حال من بيدل شيوا دارندما به توضيح دو چشمان تو قانع نشويم

زانكه با خارجيان الفت و نجوي دارنددر پناه سر زلف تو بهارستانست

كه در او هيئت دل مجلس شورا دارندحكم فرماي كه در محكمه حسن و جمال

هرچه آن حكم تو باشد همه مجرا دارندرازداران تو در انجمن سري دل

نطقي از رمز دهان تو تمنا دارنددل غارت شده در محضر عدليه دل

متظلم شد و چشمان تو حاشا دارندسخن تازه ز طبع تو عجب نيست بهار

كه همه مشرقيان منطق شيوا دارند

[ صفحه 376]

چون سپاه امپراطور از جفا بستند توپ

بر مزار پاك شاه دين رضا سلطان طوسشاه دين يازيد دستي از براي انتقام

آن چنان دستي كه بر هم زد اساس ملك روسآن چنان دست يداللهي كه از نيرو كند

با خرد بيني برون از مغز گردونش شموستاج و تخت امپراطوري گرفت او از تزار

كرد حبس او را پس از عزلش بصد عجز و فسوسكلك مجدي بهرسال عزل و حبس او نوشت

عزل و حبس امپراطور است از سلطان طوساي كه مي گفتي چرا بدخواه دين كيفر نيافت

حاليا بنگر كه دست حق برون شد ز آستينملك الكلام