کد مطلب:224272 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:122

فال از ديوان مثنوي در واقعه بمباران
عرفا و سلسله نعمت اللهي كه سند طريقت خود را به وسيله معروف كرخي به آن حضرت مي رساند در واقعه بمباران دولت تزاري از مثنوي مولوي براي دفع اين جسارت و عاقبت آن فال گرفته و اين اشعار مولوي آمده است كه گويا در همين جريان سروده است:حمله بردند اسپه جسمانيان

جانب قلعه و دژ روحانيانتا فرو گيرند بر دربند غيب

تا كسي نايد از آن سو پاك جيبغازيان حمله غزا چون كم برند

كافران برعكس حمله آورندغازيان غيب چون از حلم خويش

حمله ناوردند بر تو زشت كيشحمله بردي سوي دربندان غيب

تا نيايند اين طرف مردان غيبچنگ در صلب و رحم ها بر زدي

تا كه شارع را بگيري از بديچون بگيري شه رهي كه ذوالجلال

برگزيده است از براي انتسالتو زدي در بندها رااي لجوج

كوري تو كرد سرهنگي خروجنك منم سرهنگ و هنگت بشكنم

هم بنامش نام و ننگت بشكنم [1] .
[1] حديقةالرضويه به نقل مجله الكمال.