کد مطلب:224273 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:92

مديحه صباحي كاشاني


چون شد بتخت عاج خرامان خديو روس

افتاد شاه زنگ ز اورنگ آبنوسبر هفت كرده باز ز نيرنگ زال چرخ

شد جلوه گر ز حجله خاور عروس روسگفتم به عقل كز چه كشد اين عروس را

بيرون ز پرده هر سحر اين زال چاپلوسگفتا براي آن كه نهد هر صباح روي

بر درگهي كه تافته از شمسه اش شموس

[ صفحه 377]

آرامگاه سرور دين مشهد رضا

كانجا كنند فخر ملايك به خاك بوسمولاي هشتمين كه زيمن حريم او

بر چرخ هفتمين فكند سايه خاك طوسگردنده آسمان نه كه از رأي تو ظلال

تابنده اختران نه كه از روي تو عكوسكي در دماغ آدم مي يافت عطسه راه

از خاك درگه تو نمي يافت گر عطوسگر نفس قدسي تو نمي بود مدعا

ابدان نيافتند پيرايه از نفوساسكندرت به درگه و دارا بر آستان

آنجا گريست ترسا وين بنده ي مجوسروز وغا كه تابد چون برق روي تيع

هنگام كين كه نالد چون رعد فاي نوسروي دلاوران همه را گونه ي زرير

چهر بهادران همه را رنگ سندروسشاها منم كه فخر من از بندگي تست

هست از نژاد نوذر اگر افتخار طوسداناي طوس درگه اولاد ابتين

استاد گنجه و در فرزند فيلقوسروي من و غبار درت تا بعقد تو

هر دم ز فكر بكر برآرم يكي عروسدر آستان خويش مرا گوشه اي ببخش

گو جامه ام پلاس بود لقمه ام سبوس(صباحي كاشاني)گاه خفتن چون برآيد بانگ آواي خروس

نقش ها گردد عيان بر روي چرخ آبنوستخت كاووس است مانا باز بر پر هماي

چتر طاووس است گويا يا مار چشم خروسثوب سيمين است و گستردند بر ديوي حرون

زين زرين است و بر بستند بر خنگي شموسخيمه نيلست و بر آن شمسه هاي لعلگون

سفره ي قير است و بر آن مهره هاي سندروسباغ و بستانست و هر سو نرگس زرينه چشم

بحر عمان است و هر جا ماهي سيمين فلوسگاه برخيزند رومي ديدگان از ارض هند

چونكه بنشستند زنگي جنگيان با قوم روسزنگيان با روسيان در خند خند و غنج و غنج

روسيان با زنگيان در نوش نوش و بوس بوسچونكه اندر خاك پنهان ديده ي دور از وطن

پادشاه دين امام هشتمين سلطان طوسآن علي با علا و آن ولي با ولا

آن نواي بي نواي و آن غيور بي عبوسعامل علم نبي و حامل حلم ولي

در هدا صدر الصدور و در رضا رأس الرؤسپادشاه دين كه بهر نوحه ي او صبح و شام

صيحها در سنجها مانده است و زاريها بكوسچهارده بدرند دين را اوست بدري زان بدور

چهارده شمسند جان را اوست شمسي زانشموسگرچه زيور كرد و زينت داشت پيش از آن شهان

جسم پاكش از لئوس خوان عاشي از كئوس

[ صفحه 378]

بهر عياشي نبود اين اغتذا بر آن طعوم

بهر طنازي نبود اين ارتدا بر آن كبوسدر نهان اندر شعارش بود از ثوبي خشن

در شبان اندر غذايش بوده از ناني سبوسيا كه صلحي نيست ايشان را و باشد روز جنگ

يا كه عيشي نيست ايشان را و باشد روز بوسروسيان بر كتف افكندند بس نيلي سپر

زنگيان بر دست بگرفتند بس زرين دبوساين چو سقف است از زمرد كو نمي گردد خراب

اين چه ثوب است از زير جد كو نمي يابد دروسچند از اين جامه سيه پوشيدن اي عباسيان

تا كي اين آذر بر افروزيدن اي قوم مجوسچند اين ايوان نورت طره ساز و پر طراز

چند اين كيوان و هورت چهره دارد چون عروسگرد اين پيكان آب اي چرخ ازرق كم تدور

گرد اين ميدان خاك اي گاو ابلق كم تدوسساليان اندر جفاها روزگاران در خطا

چند چون استر شموسي چند چون اشتر خروساز چه اي تاريك شب از مهر مي آري عطاس

از چه اي ديو سيه از صبح مي سازي عطوسآن شنيدستي كه چون بنمود هارون جهود

هين بيا بشنو كه چون كرده است مأمون مجوسچون سگان آن خير و هم چون روبهان آن حيله ور

كرد نزدش خاكبوس و بود پيشش چاپلوسكه بيا سرباش و بر دو پاي او بنهاد سر

كه بيا شه باش و بر دو دست او برداشت بوسكام كام تست بردار ايندوسته و آن گهر

نام نام تست بر زن اين زر است و آن فلوسگفت من سردار جانم چند بر من اين فسون

گفت من سلطان دينم از چه بر من اين فسونعالمستم در برم ز آمال تو واضح خبر

آينه استم در دلم ز افعال تو لايح عكوسزن خيالي زن همي در نذرها باشد خلوف

طفل خوئي طفل اندر عهدها باشد عكوستومر ازين كين كني در اين نفس تا آن نفس

طعمه ي ريب المنون و عرضه ي حرب اللبوسمن ترا دانم كه اندر اين جهان و آن جهان

از ازل ز اهل عقوقي در ابد ز اهل نحوسراست فرمود و چنان شد لعن بر آن پاي مرد

رأي بنمود و همان بدواي برآندست بوسآخر آن زن خوي را دو بچهاي زشت او

خود نمي دانست چونهم قحبه بود و هم مموسآن زمان داند كه پيشش از حميم آرند كاس

آن زمان فهمد كه بر وي ناژها گيرند كوساز خجسته ي كاشاني نبيره ي فتحعلي خان ملك الشعراء صبا[ صفحه 379]