کد مطلب:224275 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:87

در مدح و منقبت ثامن الائمه


آن كه سر از شأن و جاه سود بكيوان

ماه زمين آفتاب چرخ خراسانضيت جلالش چو برق شهپر جبريل

شوكت و شأنش چه طور موسي عمرانجان جهان پيش اوست يكسره چون جسم

او بتن روزگار آمده چون جانبرق كمالش چراغ محفل گردون

نور جبينش فروغ عالم امكانشور فراقش هميشه فتنه ي چنگيز

دود خيالش دوباره حمله تركانچشم مگو شمه اي زمحشر كبري

گونه مخوان قسمتي ز روضه رضوانموي مگو يك جهان بنفشه و سنبل

روي مدان يك بهشت لاله و ريحانكرده مزين ز خويش پرده ايجاد

كرده منور ز روي گنبد گردانآن كه بر افراشته ز كثرت شوكت

بر فلك اين طارم منقش الواننام خوشش گشته سر مقاله تكوين

مبحث هستي به نام او شده عنوانآن كه بيك نظره نقش پرده از او شد

نعره زنان در كنار حارث غضبانتكيه بر اورنگ سلطنت نزند هيچ

هر كه در اين جا شدست حاجب و دربانآنكه نگويد جواب سائل احكام

جز ببيان خدا و منطق قرآنطعمه دهد بر فقير در شب تاريك

آن كه خورد نان به اتفاق غلامانغنچه گشايد دهان به وقت سحرگاه

اوست كه بندد سحر شكوفه خندانكشور مألگا بدارد اي كه توئي تو

ماه زمين آفتاب چرخ خراساناحمد اثني عشري قمي 17 / 9 / 44[ صفحه 381]