کد مطلب:224279 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:84

ايل جلاير و گوهرشاد
در شمال مشرق ايران قبيله اي بودند كه به نام ايل جلاير معروف شدند.

ايل جلاير از پاك ترين نفوس آريائي و خالص ترين خون ايراني است كه به صفات عاليه و فضيلت پسنديده شهرت داشتند. ايل جلاير در حوالي مشهد سكونت يافته و در خراسان نفوذ و قدرت و تأثير در امنيت آن سامان داشتند.

اين ايل مانند همه ايلات به سادگي و صفا زندگي مي كردند و پيدا است كه زندگي آن ها[ صفحه 399]زندگي بدوي و بياباني نبود بلكه از زندگي ديني سرچشمه گرفته و مقيد به آداب و رسوم مذهبي و فضيلت نفساني و شخصيت انساني بوده اند.

چه بسياري از ايل ها در حال بدويت و توحش از خون حيوانات در حال گرسنگي مي خوردند و خون آشام مي شدند مانند ايل مغول كه چنگيزيان و تيموريان را به وجود آورد ولي ايل جلاير ايل پاك سرشتي بودند كه خلاصه آن ها گوهرشاد زن فهميده و رشيده و رشيقه آن ايل به شمار است.