کد مطلب:224283 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:162

سلسله نسب آقاي طاهري توليت محترم جامع گوهرشاد
محسن بن طاهر بن عبدالله بن طاهر بن عبدالله بن كاظم بن طاهر بن هدايت الله بن طاهر بن ابوالحسن بن هادي بن محتشم بن شهنشاه بن محمد بن معزالدين بن عميدالملك بن شاه خليل الله ابن شاه نعمت الله ولي بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن يحيي بن هاشم بن موسي بن جعفر بن صالح بن حاتم بن علي بن ابراهيم بن محمد بن محمد بن اسمعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابيطالب عليه السلام.

توليت جامع گوهرشاد از حوزه توليت آستان قدس رضوي خارج است و به دست طاهريان است مرحوم ميرزا طاهر طاهري كه اسامي آن ها در ما وضع له استعمال شده از اخلاق و فضيلت امانت و كمال و ادب طاهر و طيب و خاندان اصيل سيادت و فضيلت خراسان بوده و هستند و در[ صفحه 406]حفظ موقوفه و رقبات مسجد و احياء و عمران مسجد و تزييد درآمد آن گام هاي بلندي با علاقه وافر به خدمت خلق برداشته اند آن چه اين جانب در نظر دارد دائم مسجد در حال تعمير است و مراقبت تمام مي شود كه در آمد موقوفه خرج عمران و آبادي و تحكيم بنيان مسجد بشود.

مسجد پيره زني كه در وسط مسجد بود اكنون مظهر آب قنات اختصاصي و لوله كشي وحوض زيبائي مي باشد كه مردم از آن بهره مند هستند و اين به اضافه يك متوضاي بسيار عالي و امروزي لطيف و تميز آماده بيرون درب جنوبي مسجد است.

آقاي محسن طاهري توليت مسجد جامع الحق در انجام وظيفه محوله الهي كوشا و ساعي مي باشد و اراضي سعد آباد موقوفه مسجد را به صورت يك محله آباد و رقبه مسكوني و محله سرسبز و مصفائي در آورده كه مورد توجه ساكنين شهر و واردين اين آستان مي باشد.