کد مطلب:224285 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:100

مسجد پيره زن
گفته اند وقتي گوهرشاد خواست مسجد را بخرد و بسازد پيره زني كلبه مختصري داشت كه حاضر به فروش نشد گفت من هم به اندازه همت خود همين كلبه مختصر را به پيشگاه ربوبي براي نماز گذاران زايرين امام هشتم تقديم بنمايم و سال ها آن مسجد به صورت يك سكوي بلندي مسجد و معبد عمومي حيات مسجد گوهرشاد بود تا در اين اواخر به صورت حوض در آوردند كه مردم وضو بگيرند و نماز بگذارند، اين ها همه آثار خصوصي دين و ارادت است كه از مردم روشن ضمير باقي مانده است.

اگر آن پيره زن حاضر مي شد خانه مختصر و كلبه تاريك خود را به گران ترين بهاء مي فروخت بر او اعتراض نبود ولي نامي هم از او باقي نمي ماند اما به اندازه همت مالي و بنيه اقتصادي خود توفيق اين خدمت را يافت كه همين چند متر محل مسكوني خود را به همراهي ملكه ايران وقف مسجد نمايد تا قرن ها در تاريخ و جرايد و لوح خاطره ها نام او باقي بماند و از ثواب طهارت و نماز و ورد و تحنيت و صلوات بهره مند گردد اين است معني:برگ سبزي به گور خويش فرست

كس نيارد ز پس تو پيش فرست