کد مطلب:224286 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:93

خلاصه ترين وقايع سنواتي مشهد در طول دوازده قرن
مشهد:

در سال 29 در خلافت عثمان عبدالله بن عامر خراسان و جرجان طالقان و ماريات و بلخ را فتح نمود.

در سال 37 حضرت امير عليه السلام خواهرزاده خود جعدة بن هبيره را به أمور به خراسان نمود.

در سال 45 زمان معاويه خراسان و سيستان و هند و بحرين جزو جمع زياد بن سميه شد.

در سال 51 ربيع بن زياد حارثي از طرف زياد بن سميه حاكم خراسان شد و در اين سال پنجاه هزار نفر از اهالي بصره را با تمام دارائي منقول به خراسان كوچ داد.

در سال 54 عبيدالله بن زياد از طرف معاويه به خراسان لشكركشي نمود و اموال بسياري غنيمت براي معاويه برد.

در سال 56 سعد بن عثمان بن نعمان والي خراسان شد سمرقند و ترمذ را فتح نمود و عباس بن عبدالمطلب كشته شد در سمرقند دفن شد.[ صفحه 408]در سال 63 ربيع ابن خثيم كه از زهاد ثمانيه بود در مشهد از دنيا رفت.

در سال 78 عبدالملك بن مروان والي خراسان و سيستان را به حجاج بن يوسف ثقفي داد و مهلب بن ابي صفره از طرف حجاج حاكم خراسان شد.

در سال 82 يزيد بن مهلب پس از فوت پدرش حاكم خراسان شد.

در سال 86 قتيبة بن مسلم والي خراسان شد.

در سال 96 قتيبه كشته شد.

در سال 97 يزيد بن مهلب از طرف سليمان بن عبدالملك باز والي خراسان شد.

در سال 98 يزيد چهل هزار نفر از اهالي جرجان را به قتل رسانيد

در سال 100 عمر بن عبدالعزيز يزيد بن مهلب را عزل كرد.

در سال 121 نصر بن سيار كناني والي خراسان شد.

در سال 124 ابومسلم مروزي نصر بن سيار را از دعوت بني اميه منصرف نمود كه دعوت بني عباس كند نصر مخالفت كرد تا به جنگ كشيد.

در سال 130 نصر از چنگ ابومسلم فرار كرد به سرخس رفت ابومسلم به كمك قحطبه اتباع نصر را از طوس خارج كرد.

در سال 135 ابومسلم در خراسان استيلا يافت و داخل مرو شد و در دارالاماره بر سرير حكومت نشست.

در سال 137 ابومسلم به بغداد رفت منصور دوانيقي در شهر انبار بود و به ابومسلم بدگمان بود غفلتا او را دستگير كرد و به قتل رسانيد.

در سال 148 امام رضا عليه السلام متولد گرديد و امام صادق رحلت فرمود.

در سال 159 ابن مقنع مروي مدعي الوهيت شد و حميد بن قحطبه در خراسان بود.

در سال 173 هارون براي محمد امين بيعت گرفت.

در سال 175 ممالك متصرفي خود را بين سه پسرش تقسيم كرد.

در سال 180 هارون علي بن عيسي ماهاني را والي خراسان نمود.

در سال 183 هارون براي مأمون بيعت گرفت كه پس از امين خليفه باشد. و پس از او قاسم مؤتمن خليفه شود.

در سال 183 حضرت امام موسي بن جعفر را در زندان بغداد مسموم كرد.[ صفحه 409]در سال 187 ماه رجب اين سال هارون جعفر بن يحيي بن خالد برمكي را احضار كرد و به غلامش گفت گردن او را زد.

در سال 189 هارون با مأمون به ري آمد و علي بن عيسي ماهاني را والي خراسان نمود. در همين سال فضل بن سهل و يحيي بن سهل به دست يحيي برمكي اسلام آوردند و يحيي فضل بن سهل را خادم مخصوص هارون نمود.

در سال 190 يحيي بن خالد برمكي در زندان هارون از دنيا رفت.

در سال 191 هارون علي بن عيسي ماهان والي خراسان را عزل كرد و هرثمة بن اعين را والي خراسان نمود.

در سال 192 هارون به قصد خراسان براي رفع خروج رافع بن ليث بن نصر بن سيار حركت كرد.

در سال 193 بين هرثمة بن اعين و اصحاب رافع بن ليث جنگ در گرفت و بشير برادر رافع را گرفت نزد هارون برد هارون در طوس گفت او را گردن زدند و خود هم در گذشت در اين موقع مأمون در مرو بود شب سه شنبه جمادي الاخر 193 در سن 45 پسرش صالح به جنازه اش نماز خواند و در خانه حميد بن قحطبه والي خراسان دفن نمود.

در سال 194 محمدامين به تحريك فضل بن ربيع نام عبدالله مأمون را حذف كرد و به نام پسرش موسي بن محمد امين دعوت كرد و اين عمل سبب شد كه بين محمد امين و برادرش عبدالله مأمون مخاصمه شروع شود و يكي ديگر از علل اختلاف اين دو اين است كه فضل بن ربيع با مأمون به مخالفت برخاست و به بغداد رفت امين را عليه مأمون تحريك نمود.

در سال 195 محمد امين به كلي مأمون را از خطبه انداخت و از ولايتعهد خلع كرد [1] .

در سال 195 - فضل بن ربيع علي بن عيسي را به جنگ مأمون فرستاد مأمون هم به وسيله فضل بن سهل وزيرش دستور داد طاهر بن حسين مصعب خزاعي ملقب به ذواليمنيين به جنگ محمد امين برود اين دو لشكر در ري ملاقات كردند و جنگ آغاز شد طاهر حمله كرد و غالب شد و سر علي بن عيسي را از بدن جدا كرد به نزد مأمون فرستاد.

مأمون هم سكه هاي امين را بي اعتبار اعلان كرد.

در سال 197 ذواليمينين و هرثمة بن اعين بغداد را محاصره كردند و يكشنبه 24 ماه صفر[ صفحه 410]سال 198 محمد امين را كشتند و سر او را براي مأمون در مرو فرستادند.

در سال 199 محمد بن ابراهيم بن حسن بن حسن بن علي بن ابيطالب در كوفه خروج كرد و به نام امام رضا عليه السلام دعوت كرد و انقلابي برپا شد.

ولي ماه رجب سال 199 محمد بن ابراهيم به مرگ فجأه از دنيا رفت.

در سال 200 هارون بن محمد مروزي برادر عبدوس ابوالسرايا را به قتل رسانيد و در اين سال مأمون 33 هزار نفر از سادات بني عباس و علويين را در مرو دعوت كرد و با شوراي عالي كه به منزله «مجلس مؤسسان بود» امام علي بن موسي الرضا عليه السلام را براي ولايتعهدي انتخاب نمود و عموي خود را فرستاد تا آن حضرت را از مدينه به مرو آوردند.

در سال 201 رسما به نام حضرت ابوالحسن علي بن موسي الرضا سكه زدند و خطبه خواندند و رسما وليعهدي آن حضرت را اعلام نمود.

طبري مي نويسد

سري بن منصور مكني به ابوالسرايا محمد بن ابراهيم را پس از فتح در جنگ با حسن بن سهل به فرماندهي زهير بن مسيب مسموم كرد سال 192 در گذشت و بعد محمد بن محمد بن زهير بن علي بن الحسين را به ميدان خلافت آورد و به نام او دعوت كرد و بيعت گرفت ولي همه كارها به دست خود او بود به نام محمد و در سال 200 به دست هارون بن محمد مروزي برادر عبدوس مروزي كه به دست ابوالسرايا كشته شده بود به انتقام برادرش كشته شد.


[1] منتخب التواريخ ص 403.