کد مطلب:224293 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:104

قرن 09
سال 807 امير تيمور از دنيا رفت و او را در سمرقند بردند دفن كردند.

سال 809 ميرزاشاهرخ حكومت طوس و خبوشان و كلات را به ميرزا الغ بيك داد.

سال 812 منجمين به امر او زيجي در سمرقند ساختند و همين سال شاهرخ به مشهد مشرف شد و اكرامي فراوان به سادات كرد.

سال 814 مادر گوهرشاد آغا در مشهد وفات كرد و در جوار حضرت دفن شد.

سال 821 گوهرشاد مسجد را به اتمام رسانيد

سال 822 شاهرخ از هرات به زيارت مشهد مشرف شد و قنديل طلائي تقديم كرد كه سه هزار مثقال طلا داشت.

سال 842 نيز شاهرخ به زيارت مشهد مشرف شد

سال 851 شاهرخ ميرزا درگذشت.

سال 861 سلطان ابوسعيد گوهرشاد را در هرات كشت.

سال 855 مسجد شاه بازار مشهد ساخته شد.

سال 872 محمدبن ميرزا سلطان نبيره گوهرشاد ابوسعيد را به كيفر قتل كشت.

سال 875 سلطان حسين بايقرا نبيره گوهرشاد را كشت كه در ماده تاريخش گفته انددر ماه صفر شهيد و هم شهر صفر

از سال شهادتش دهد باز خبر